1 2

پيش نويس استراتژي صنايع پيشرفته تدوين شد

رئيس مركز توسعه فناوري و صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پیش نویس استراتژی صنایع پیشرفته و پیش نویس مصوبه تعريف، مصاديق و نحوه استقرار صنایع پیشرفته را تهيه كرديم كه اميدواريم بتواند...

وزير صنعت، معدن و تجارت:

از تولید حمایت بیشتری خواهیم کرد

وزير صنعت، معدن و تجارت، ركود، تورم و بالا بودن نرخ ارز در چند سال اخیر را از علل‌ کاهش تولید دانست و گفت: سیاست‌های مراقبتی و روند نزول تورم را دنبال خواهیم کرد.

پرتال پورتال سازمانی بایگانی اسناد پورتال جامعه مجازی پورتال شبکه اجتماعی