• آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی ( نسخه اصلاحی )
   بسمه تعالی
   8 2 0 5 3 1 / ت 37 4 4 5 ه
   26 / 10 / 1396
   ( اصلاحیه)آئین نامه اجرائی قانون حمایت صنعتی
   ماده 1 – در هریک از موارد مذکور در مواد ( 2) و (3) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارحانجات کشور مصوب 1343 که در این آئین نامه، به اختصار قانون نامیده می شود، هیأت حمایت صنایع که در این آئین نامه به اختصار، هیأت نامیده می شود می تواند با رعایت مقررات این آئین نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید .
   ماده 2 - انخاذ تصمیم هیأت منوط به وصول مدارک زیر است :
   الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف .
   ب - در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار .
   ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه .
   د - در موارد مذکور در ماده ( 3) قانون اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوطه حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد .
   تبصره - در هریک از موارد مذکور در بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده آغاز رسیدگی هیأت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت ، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی به هیأت است .

   بسمه تعالی
   8 2 0 5 3 1 / ت 37 4 4 5 ه
   26 / 10 / 1396
   ( اصلاحیه)آئین نامه اجرائی قانون حمایت صنعتی
   ماده 1 – در هریک از موارد مذکور در مواد ( 2) و (3) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارحانجات کشور مصوب 1343 که در این آئین نامه، به اختصار قانون نامیده می شود، هیأت حمایت صنایع که در این آئین نامه به اختصار، هیأت نامیده می شود می تواند با رعایت مقررات این آئین نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید .
   ماده 2 - انخاذ تصمیم هیأت منوط به وصول مدارک زیر است :
   الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف .
   ب - در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار .
   ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه .
   د - در موارد مذکور در ماده ( 3) قانون اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوطه حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد .
   تبصره - در هریک از موارد مذکور در بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده آغاز رسیدگی هیأت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت ، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی به هیأت است .
   ماده 3- پس از وصول مدارک موضوع ماده 2 این آئین نامه ،تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیأت است مگر در مورد بند ج ماده 2 این آئین نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است .
   ماده 4 - پس از اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن ، هیأت مراتب را به وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت ، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود . چنانچه تصمیم هیأت مبنی بر لزوم اداره مواقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان لازم ، جهت به کار انداحتن یا ادامه کار کارخانه، به اطلاع وزارتخانه های مذکور می رسد هر یک از وزرای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت ، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیأت نظری داشته باشند می توانند حد اکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیأت ، نظر خود را به آن هیأت اعلام نمایند، چنانچه از طرف وزرای یاد شده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیأت اعلام نشود تصمیم هیأت قطعی خواهد بود در صورتی که وزرای یاد شده نسبت به تصمیم هیأت ظرف مدت ، اعلام نظر کنند هیأت موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزراء مبنی بر رسیدگی مجدد، تصمیم قطعی خود را اتخاذ نمایند.
   ماده 5 - در صورتی که تصمیم قطعی هیأت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره ( کد ) کار گاهی مراتب به دستگاههای ذیربط اعلام می شود پس از آن هیأت تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه گردان مذکور در ماده (4) این آئین نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد نمود دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیأت باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به هیأت معرفی نمایند .
   ماده 6 - هیأت می تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید .
   ماده 7 - تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیأت یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیران منتخب هیأت انجام می گیرد صورتجلسه های مربوطه با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید حضور نمایندگان کارخانه بلا مانع است .
   ماده 8 - در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال رعایت نکات زیر ضروری است:
   الف - صورت برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیر منقول .
   ب - صورت برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه .
   ج - بستن و امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه .
   د - تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه .
   تبصره - ارزیابی اموال موضوع بند ( ب ) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیأت یا نماینده آن تعیین می شود انجام خواهد گرفت .
   ماده 9 - هزینه ارزیابی و صورت برداری و فوق العاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیأت تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است .
   ماده 10 - کارخانه های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیأت برای اداره امور کارخانه های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هرگونه اختیار قانونی است. هیأت می تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت هائی از کارخانه مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه سرمایه گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه ( موضوع ماده ( 10 ) قانون ) اقدام نماید .
   ماده 11 - مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیأت تعیین شده اند دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیأت به آنان می باشند .
   ماده 12 - درصورتیکه هیأت ادامه کار مدیر یا مدیران را کلا یا بعضا مصلحت نداند می تواند شخص یا اشخاص دیگری را بجای آنان تعیین کند و مدیر یا مدیران برکنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیأت به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند .
   تبصره - در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد .
   ماده 13 - هیأت حساب یا حساب هائی به نام هیأت ، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود استفاده از هریک از حساب ها با امضای رئیس و دو نفر از اعضای هیأت مجاز است . هیأت به نام مدیران اجرائی منصوب ، هر یک از کارخانه های مشمول قانون ، اقدام به افتتاح حساب یا حساب های جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت معدن که صلاح بداند خواهد نمود هیأت صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حساب های مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود .
   ماده 14 - تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیأت است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیأت تعیین می شود .
   ماده 15 - جلسات هیأت حد اقل هفته ای یکبار تشکیل خواهد شد .
   ماده 16 - رئیس هیأت نماینده وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواهد بود .
   ماده 17 - وظائف رئیس هیأت به شرح زیر است :
   الف - تنظیم صورت جلسات هیأت و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می شود و به امضا رسانیدن آنها .
   ب - اداره امور دفتری دبیرخانه هیأت .
   ج - نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به هیأت .
   د - تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیأت .
   ماده 18 - جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیأت حد اقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضاء است .
   ماده 19 - مکاتبات اداری با امضای رئیس هیأت و سایر اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیأت و دونفر از اعضای هیأت معتبر خواهد بود .
   تبصره - در غیاب رئیس هیأت ، یک نفر به انتخاب هیأت از طرف ایشان مکاتبات ادارای و اسناد تعهد آور را امضاء می کند .
   ماده 20 - کلیه هزینه های مستمر و غیر مستمر هیأت به تشخیص و تصویب هیأت به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه های مشمول قانون تامین و پرداخت می شود .
   ماده 21 - چنانچه هیأت به خدمت یک یا چند نفر از کار کنان سازمان های دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد سازمان مربوط مجاز است آنان را به عنوان مامور در اختیار هیأت بگذارد ترتیب پرداخت حقوق و مزایا ی این قبیل مامورین با موافقت هیأت و سازمان مربوط است .
   ماده 22 - در صورتی که هیأت جهت نظارت در امور کارخانه ای اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت می شود :
   الف - تامین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تایید هیأت .
   ب - هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط .
   تبصره - اعزام اعضای هیأت به ماموریت به استثناء مسافرت هائی که به منظور اعمال نظارت انجام می شود موکول به پیشنهاد هیأت و تصویب وزرای صنعت ، معدن وتجارت و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود . در این قبیل ماموریت ها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزرای یاد شده پرداخت می گردد .
   ماده 23 - حق حضور اعضای هیأت از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (2500000) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است .
   ماده 24 - هیأت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی ، مالی -فنی و
   اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت ، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می کند مقرون به مصلحت است یا خیر . در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیأت نیز به تشخیص وزیر صنعت ، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت ، معدن و تجارت گزارش هیأت را در هیأت وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند .
   ماده - 25 - در خصوص ماده ( 24 ) این آئین نامه اگر هیأت وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیأت باید تاسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیروی انتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیأت وزیران تعیین می شود تحویل دهد شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می شود
   ماده 26 - تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده ( 25 ) این آئین نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه ( موضوع مواد ( 9 و 10 ) قانون ) به ترتیب مقرر در ماده ( 5 ) و ( 8 ) این آئین نامه است .
   ماده 27 - آئین نامه اجرائی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشورموضوع تصویب نامه شماره 1985 مورخ 9 / 4 / 1344 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود

   آخرین تغییرات
   آخرین تغییرات: نسخه اصلاحی سال 1396(فایل ضمیمه)
   فایل ضمیمه

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 245,434,394
تعداد بازدید امروز : 7,696
تعداد بازدید دیروز : 59,000
تعداد بازدید هفته : 7,696
تعداد بازدید این ماه : 1,380,459
آخرین به روزرسانی : 1399/10/27 00:56

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.