X
  • معاونت طرح و برنامه
مشاهده واحد سازمانی

معاونت طرح و برنامه

دفاتر معاونت طرح و برنامه

1-دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری

2- دفتر امور طرح ها

3- دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی

4- دفتر آمار و فرآوری داده ها

5- دفتر سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی

شرح وظایف معاونت

1.تدوین سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت .

2.تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور.

3.فراهم کردن موجبات نظام‌مندی فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته، بهم‌رسانی، هماهنگی و تلفیق برنامه‌های زیربخش در چارچوب اسناد بالادستی و سند برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت.

4.تهیه و تدوین سیاست‌های اجرایی وزارت متبوع بر اساس اسناد بالادستی، سیاست‌ها و قوانین کشور.

5.تهیه و تنظیم اهداف کمی و کیفی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بخش صنعت، معدن و تجارت و پایش مستمر تحقق آنها با همکاری سایر حوزه‌های مرتبط.

6.تعیین اولویت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت اعم از تحقیقات، فن‌آوری، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های وزارتخانه.

7.همکاری در تدوین برنامه‌های ارتقای رتبه رقابت‌پذیری و ایجاد مزیت‌های رقابتی در بخش صنعت، معدن و تجارت.

8.همکاری در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار در سطح ملی و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای بهبود مؤلفه‌های فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت.

9.تعیین، اندازه‌گیری، ممیزی، ارزیابی و برنامه‌ریزی جهت ارتقاء شاخص‌های مرتبط با رشد و ارتقاء موقعیت بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور.

10.مشارکت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های انرژی، اشتغال مرتبط با بخش.

11.تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی جهت جذب منابع مالی و توسعه کمی و متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت.

12.توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با استفاده از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.

13.همکاری و مشارکت با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سایر مراجع مرتبط، جهت تنظیم و تدوین ضوابط، مقررات و سیاست‌های مالی، مالیاتی، پولی، بانکی و ارزی کشور با رویکرد پشتیبانی هدفمند و اثر بخش.

14.اعمال سیاست‌گذاری مدیریت منابع به منظور دستیابی هم زمان به اهداف توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و برنامه‌های مبتنی بر آمایش سرزمین.

15.پایش عملکرد برنامه راهبردی و عملیاتی حوزه‌های تابعه وزارتخانه و تدوین گزارش‌های عملکردی دستگاهی و بخشی، درچارچوب برنامه بخش صنعت، معدن و تجارت، تکالیف برنامه پنج ساله توسعه و تحلیل‌های عملکردی دوره‌ای و موردی وزارتخانه در بازه‌های زمانی مناسب.

16.برنامه‌ریزی و اقدام به منظور هم سویی و هماهنگی طرحها و برنامه‌ها در کلیه واحدهای وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات وابسته در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های بخش.

17.نظارت بر مدیریت منابع، اجرای طرحها و برنامه‌های مرتبط به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف و پیشرفت فعالیت‌ها براساس برنامه‌های زمان‌بندی شده و پایش و ارزیابی آنها.

18.ساماندهی، استقرار و بکارگیری نظام شفاف، کارآمد و یکپارچه آمار و اطلاعات و شبکه جامع اطلاع رسانی و تولید، تحلیل و ارائه آمارها و گزارش‌های تخصصی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت.

19.بررسی، تدوین و پیاده سازی نظام یکپارچه‌سازی داده‌ها، اطلاعات و آمار بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح وزارت متبوع و سایر دستگاه‌های مرتبط با روش‌های نوین نظیر دولت الکترونیک.

20.طراحی و تهیه ساختار مناسب داده و فرآیندی برای جریان‌های اطلاعاتی پنجره واحد خدمات بخش صنعت، معدن و تجارت و همکاری در ایجاد، راه‌اندازی و پشتیبانی از آن.

21.بررسی، نیازسنجی و ایجاد سامانه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی - آماری یکپارچه و جریان‌های اطلاعاتی یکپارچه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از طریق همکاری، هماهنگی و مبادله داده، آمار و اطلاعات با حوزه‌های ستادی، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط.

22.نظارت بر انجام صدور شناسه کسب و کار برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارتخانه.

23.شبکه‌سازیِ سازمانیِ یکپارچه در بخش و حوزه‌های ستادی، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به منظور اجرای برنامه‌های آماری وزارت از طریق تعامل با این حوزه ها.

24.توسعه تعاملات کتابخانه ای بین وزارت و سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها بر اساس شیوه های نوین و استانداردهای بین المللی.

25.برنامه‌ریزی جهت همکاری و هماهنگی با تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری به منظور تمرکز زدائی و واگذاری فعالیت‌های حائز شرایط به تشکل های مذکور.

26.ارتباط مستمر با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز آماری مرتبط به منظور هماهنگی و تبادل آمار و اطلاعات.

27.هماهنگی پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت ایفای اثربخش وظیفه و مأموریت نمایندگی وزارتخانه در شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه های تصمیم گیری یا مشارکت و همکاری سایر حوزه های وزارتخانه.

28.مطالعه و بررسی مشکلات اجرایی طرح‌ها، برنامه‌ها و موانع موجود و پیشنهاد و یا اجرای راهکارهای رفع موانع.

29.تعیین سیاست و برنامه‌ریزی جهت تسهیل امور مربوط به جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور.

30.برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور، اعم از آموزش، همایش، کنفرانس، نمایشگاه، امور رایزنان و نمایندگان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت.

31.تدوین ضوابط و فرآیندهای اجرایی در حوزه سرمایه‌گذاری (ایجادی و توسعه‌ای) بخش صنعت، معدن و تجارت با رویکرد شفافیت، روان‌سازی امور و حذف مقررات و مجوزهای زائد و فاقد توجیه و ارزش اقتصادی.

32.نظارت و پایش طرحها از نظر پیشرفت فیزیکی جهت شناسایی و رفع مشکلات و موانع مربوط به منظور تسریع در راه‌اندازی طرح‌ها.

33.پایش، پیگیری ویژه و رفع موانع اجرایی شدن طرح‌های اولویت‌دار وزارت متبوع.

34.نظارت بر فرآیند تخصیص تسهیلات مالی و ارتباط مستمر با بانک‌های عامل و دریافت گزارش‌های مربوط به تسهیلات تخصیصی به طرح‌های صنعتی، معدنی و تجارت اعم از ارزی و ریالی و پایش و ارزیابی عملکرد در این حوزه.

35.مدیریت منابع طرح‌ها و برنامه‌های کلان زیر نظر ستاد وزارتخانه، سازمان ها و واحدهای تابعه در راستای پیشبرد اجرای طرحها و برنامه‌ها و یا رفع موانع مالی و اجرایی آنها.

No Cache
Generate time: 1.5413467089335
Query time: 0.59042723973592