X
  • مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
مشاهده واحد سازمانی

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

وظایف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در تاریخ11/07/91 تشکیل گردید این مرکز بر اساس مصوبه مورخ 91/4/27 هئیت وزیران جهت انجام وظایف حاکمیتی منتزع شده از شرکت دخانیات ایران که به بخش غیر دولتی واگذار شد عهده دار وظایف زیر می باشد
1- تهیه و تدوین ضوابط استاندارد های مربوط به اعطا ء عاملیت های بازرگانی اعم از فروش داخلی و واردات محصولات دخانی و نظارت بر اجرای آن
2- همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون پرداخت و واریز مالیات بر ارزش افزوده توسط عاملین بازرگانی
3- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، تولید و تهیه و توزیع برچسب های امنیتی مربوط به انواع محصولات دخانی و نگهداری آنها
4- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی
5- همکاری با مراجع ذیربط پیرامون مبارزه با قاچاق کالای دخانی
6- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق دخانیات
7- پیگیری و مشارکت بر اجرای امور مربوط به پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی
8- تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به اعطاء عاملیت های صنعتی مربوط به تولید محصولات دخانی و نظارت بر اجرای آن
9- برنامه ریزی و نظات بر کاشت ، داشت و برداشت محصولات دخانی و خرید محصولات کشاورزی مربوط
10- هدایت و حمایت از تولید محصولات کشاورزی دخانی و تحقیقات کشاورزی مربوط

No Cache
Generate time: 1.1968259811401
Query time: 0.35272471110026