X
مشاهده واحد سازمانی

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور:

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در تاریخ11/07/91 تشکیل گردید این مرکز بر اساس مصوبه مورخ 91/4/27 هئیت وزیران جهت انجام وظایف حاکمیتی منتزع شده از شرکت دخانیات ایران که به بخش غیر دولتی واگذار شد عهده دار وظایف زیر می باشد :
1- صدور مجور عاملیتهای صنعتی و بازرگانی
2- تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی
3- ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه محصولات استحصالی کشتکاران توتون و تنباکو
4- تعقیب و پیگیری پرونده های قاچاق کالای دخانی به عنوان سازمان شاکی و مامور وصول عایدات دولت و کلیه امور مرتبط با مبارزه با قاچاق کالای دخانی
5- وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی مربوط به محصولات دخانی و کبریت.
درحال حاضر با ساختار سازمانی رئیس مرکز ، یک معاون و 4 گروه ( گروه مبارزه با قاچاق ، گروه امور صنعتی، گروه امور کشاورزی دخانی ، گروه امور بازرگانی ) در حال فعالیت میباشد.

No Cache
Generate time: 2.1566832860311
Query time: 1.2446490923564