X
چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۳ ۱۶:۵۵ ۴۳۸۰
نوع مناقصه/مزایده:
طبقه بندی: مزایده ها و مناقصه های حوزه معدن
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر

آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر

آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر
دومرحله ای
سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان بوشهر قصد دارد بهره برداری ازمعادن وتکمیل عملیات اکتشافی محدوده های ذیل را بارعایت قوانین ومقررات وآئین نامه ودستورالعملهای مربوطه ، ازطریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ازتاریخ 01/07/93 درساعت اداری به نشانی بوشهر- سه راه بازرگانی – ساختمان شماره1سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان بوشهر(بخش امورمعادن ) مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را پس از بازدید از محدوده های مورد نظر جهت شرکت در مزایده باتوجه به شرایط مندرج ذیل حداکثرتاپایان وقت اداری روز چهارشنبه 30/07/93 در یک پاکت لاک ومهر شده حاوی سه پاکت به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.لازم به ذکراست به پیشنهاداتی که ناقص ،ناخوانا ،مشروط ،بدون سپرده ویااینکه بعداز مهلت مقرر به دبیرخانه تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهدشد .ازپیشنهادات رسیده ابتداپاکت "الف "راس ساعت 10 صبح روزشنبه03/08/93 درجلسه کمیسیون مزایده کنترل خواهد شد .درصورت تایید تضمین های ارائه شده پاکت "ب" به کمیته ارزیابی صلاحیت های مالی وفنی ارجاع می گرددومتعاقب اعلام نظر کمیته مذکور وتعیین تاریخ، پاکات پیشنهاد قیمت"ج" توسط اعضای کمیسیون مفتوح وبرندگان مزایده تعیین خواهند شد ضمناً سازمان طبق قوانین جاری مزایده در رد یاقبول هریک یاتمامی پیشنهادات مختارخواهد بود.
طریقه تنظیم اسناد مزایده توسط پیشنهاددهندگان:
(پاکت الف) محتوی سپرده ، یاضمانتنامه شرکت درمزایده(تضمین شرکت درمزایده)
(پاکت ب) اسناد احراز صلاحیت فنی ومالی
(پاکت ج)قیمت پیشنهادی مزایده
شرایط وتذکرات :
شرکت کنندگان درمزایده می بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی وقانون معادن وآئین نامه اجرائی آن ونیز قانون منع مداخله کارمندان درمعاملات دولتی رامدنظر قرارداده ورعایت نمایند.
افراد حقیقی برای محدوده های اکتشافی فقط می توانند یک درخواست ارائه نمایند.
افراد حقیقی که دارای پروانه اکتشاف هستند حق ارائه تقاضا جهت محدوده های اکتشافی را ندارند.
مبلغ سپرده می بایست به حساب سیبا 2175311055009 نزد بانک ملی بنام حساب تمرکز سپرده سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر واریزگردد ودرپاکت (الف)ارائه نمایند وجه نقد ویاچکهای تضمینی ویامسافرتی بعنوان سپرده قابل قبول نیست.
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده یابرندگان مزایده می باشد.
حضور پیشنهاد دهندگان ویانماینده آنان درجلسه مزایده با ارائه معرفی نامه معتبر بلامانع است.
تذکر: پیشنهاددهندگان یانمایندگان آنان حق اظهارنظر را نداشته وچنانچه موردی دراین خصوص مشاهده شود متخلف ازجلسه کمیسیون اخراج وپاکت نامبرده بدون بازگشایی بنابه اختیارات دستگاه عودت داده می شود.
اخذموافقت ازادارات وارگانهای ذیربط درزمینه اکتشاف وبهره برداری معادن ونیز پیگیری وپرداخت هزینه های کارشناس رسمی دادگستری (مرتبط با برآورد هزینه های ازقبل انجام شده درمحدوده های اکتشافی ومعادن ) بعهده متقاضی است وپس از انجام موارد ذکرشده اجازه فعالیت داده خواهدشد.
متقاضیان حقیقی یاحقوقی می بایست حداقل شرایط توان مالی رادارا بوده وتعیین صلاحیت مذکور باتوجه به فرمهای تکمیلی وبررسی مدارک ومستندات ارائه شده به تشخیص کمیته فنی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان می باشد وپس از تشخیص کمیته مذکور نسبت به بازنمودن پاکت شماره ج پیشنهاددهندگان موردتائید کمیته درمرحله دوم اقدام خواهدگردید.
اشخاص حقوقی شرکت درمزایده میبایستی قبل از شرکت درمزایده نسبت به اخذ گواهی تایید صلاحیت فنی ومالی از طریق نظام مهندسی معدن محل ثبت شرکت ویا استان های مجاور اقدام نمایندوصرفا گواهی مربوط را درپاکت(ب)قراردهند.(نیازی به اسناد ومدارک صلاحیت فنی ومالی نمی باشد)
اشخاص حقیقی متقاضی شرکت درمزایده ملزم به ارائه تصویر برابر اصل کارت ملی ،کلیه صفحات شناسنامه واشخاص حقوقی متقاضی شرکت درمزایده ملزم به ارائه تصویربرابر اصل اساسنامه شرکت ،آخرین اگهی تغییرات شرکت وکارت ملی اعضای هیات مدیره می باشند.
حروف گذاری پاکتها ودرج نام متقاضی ویامحدوده اکتشافی یاگواهی کشف مربوط روی پاکتها الزامیست.
سه پاکت فوق الذکر بایددریک پاکت بزرگ لاک ومهر شده بادرج نام متقاضی ومعدن یامحدوده موردنظر تحویل گردد.
کلیه تصاویر مدارک و اسناد ارسالی باید برابر اصل گردد.
درصورتیکه حداقل یک شرکت کننده درمزایده وجود داشته باشد پاکت ها باز می گردد.
درمورد پروانه های اکتشاف ،مسئولیت وجود ماده معدنی واطلاع از کیفیت وکمیت ماده معدنی به عهده شخض متقاضی می باشد
درمورد گواهینامه های کشف ومعادن فاقد بهره بردار متقاضی می بایستی با اطلاع کامل از جزئیات اقدام به شرکت درمزایده نماید.
سازمان برگزار کننده:
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان    شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور   سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری   استان بوشهر  
 فراخوان   d   Organization   صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی  
 صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان   سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان   صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان  
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز  
 وزارت صنعت، معدن و تجارت   سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی   سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی  
 استان آذربایجان شرقی   استان خوزستان   کرمانشاه   وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات)  
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان   سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان شمالی   سازمان صنعت معدن و تجارت استان اردبیل   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان  
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان هرمزگان   سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان   سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان   سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس  
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان   سازمان صنعت معدن و تجارت استان جنوب استان کرمان   شرکت ملی صنایع مس ایران   سازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال بختیاری  
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم   سازمان صنعت معدن و تجارت استان بوشهر   سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه   سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان  
 وزارت صنعت، معدن و تجارت - امور قراردادها و مناقصه ها   سازمان صنعت معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان   سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز   سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی  
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان   سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی   سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی   سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی  
 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور   سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان   آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معادن استان سیستان و بلوچستان   سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان  
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران   سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی  
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان ایلام  
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۳
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: استان بوشهر
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: سنتی
مهلت دریافت اسناد: چهارشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: شنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۳
وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
فایل های مرتبط
No Cache
Generate time: 5.4795974095662
Query time: 2.8181042671204