• تولید ریل هنوز در ایران انجام نمی‌شود.

   تولید ریل هنوز در ایران انجام نمی‌شود.

   تولید ریل هنوز در ایران انجام نمی‌شود.

   مهندس عبدالحسین مهنما، معاون گسترش پروژههای صنعتی سازمان گسترش و سازی صنایع ایران در گفتوگو باایسنا، با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صنایع ریلی به عنوان یکی از زیربناهای کشور گفت: این حمایت از آنجا ضرورت پیدا میکند که این صنعت با حمل و نقل ریلی و محیط زیست ارتباط نزدیکی دارد.
   وی با بیان این که سازمان گسترش درصدد ایجاد صندوقی نظیر صندوق حمایت از صنایع دریایی برای حمایت از صنایع حمل و نقل ریلی است، تصریح کرد: سرمایهگذاری در صنایع تولید تجهیزات ریلی اعم از دینامیکی یا ثابت، باید به طور جدی مورد توجه دولت قرار گیرد.
   مهنما گفت: در حال حاضر تنها یک شرکت ”واگن پارس” و یک شرکت تعمیرات لوکوموتیو در این صنعت فعالیت میکنند که این شرایط برای رسیدن به توسعه صنعت ریلی به هیچ وجه کافی نیست.
   وی تصریح کرد: اگر قرار باشد همانند سالهای گذشته رقبای بلامنازع در پروژههای بزرگی نظیر متروی تهران، مانند آنچه که تاکنون در خطوط 1 و 5 این پروژه انجام شده، زمام کارها را در دست گیرند و کل پروژه به آنها واگذار شود، در ان صورت صحبت کردن از پیشرفت صنعت ریلی کشور بیفایده است.
   مهنما با اشاره به حمایت شدید کشورهای خارجی از شرکتهای خود برای حضور در پروژه متروی تهران، اظهار داشت: شرکتهای خارجی که برای اجرای خط متروی تهران مشارکت کردند، شدیدا از سوی دولتها و از طریق دریافت وامهای ارزان حمایت میشدند، زیرا عامل اعطای اعتبار امروزه عاملی برای توسعه بازار در کشور اعتبار دهنده است.
   معاون گسترش پروژههای صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، یکی از بزرگترین وقایع این سازمان در فروردین ماه امسال را پیشنهاد سنگین یکی از شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش پس از شش ماه بررسی برای اجرای خط 3 و 4 متروی تهران ذکر کرد و افزود: در حال حاضر این شرکت به عنوان یکی از رقبای جدی شرکتهای خارجی برای اجرای پروژه متروی تهران محسوب میشود، در حالی که رقبای ما از طرف دولتهای خود با اعطای صنایع اعتباری سنگین حمایت میشوند.
   وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی، هیات دولت و صندوق مازاد ذخایر ارزی برای کمک به حضور این شرکت در متروی تهران قول مساعد دادهاند، اظهار داشت: برنده شدن یک شرکت داخلی در این مناقصه، بازار گستردهای را هم از ناحیه پیمانکاری ساختمانی و هم از ناحیه کارخانههای ساخت تجهیزات در کشور ایجاد خواهد کرد.
   وی گفت: ساخت اتاق، واگنها، موتورها، تجهیزات و زیرسیستمهای دیگر این پروژه، با تعداد زیادی از کارخانههای بخش خصوصی هماهنگ شده و در صورت واگذاری کار به شرکتهای داخلی، حدود 50 هزار نفر برای طول دوره حداقل پنج ساله مشغول به کار خواهند شد.
   مهنما یادآور شد: نتیجه این مناقصه هنوز مشخص نشده و در خرداد ماه امسال، پیمانکار این پروژه با در نظر گرفتن شرایط فنی، فاینانس و قیمت مشخص خواهد شد.
   وی تاکید کرد: سازمان گسترش به تنهایی و از محل منابع درآمدی خود که تنها از طریق سود سهام و یا فروش شرکتهاست، قادر به انجام این کار نخواهد بود.
   مهنما همچنین با اشاره به قرارداد 160 میلیون یورویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع با وزارت کشور در اسفند ماه گذشته برای تولید ترامواهای مدرن (lrd) تصریح کرد: ساخت این ترامواها در هفت شهر مختلف در این قرارداد پیشبینی شده که نخستین آن باید در مشهد نصب شود.
   وی گفت: از آنجایی که ساخت این ترامواها دارای تکنولوژی بالایی است و تنها شش یا هفت شرکت در سطح دنیا در این زمینه کار کردهاند، مشارکت در انجام این پروژه از سوی سازمان گسترش به مناقصه بینالمللی گذاشته شده که در صورت اعلام آمادگی هر کدام از این شرکتها، در بخشهای مختلف این پروژه از آنها استفاده خواهد شد.
   او ارزش قرارداد این سازمان با وزارت کشور را 160 میلیون یورو ذکر کرد و افزود: قرارداد موجود برای ساخت 100 دستگاه است که قابل توسعه خواهد بود.
   وی یادآور شد: در صورت پیشرفت مطلوب این پروژه، در سال 82، شهر مشهد در این زمینه تجهیز خواهد شد.

   مهندس عبدالحسین مهنما، معاون گسترش پروژههای صنعتی سازمان گسترش و سازی صنایع ایران در گفتوگو باایسنا، با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صنایع ریلی به عنوان یکی از زیربناهای کشور گفت: این حمایت از آنجا ضرورت پیدا میکند که این صنعت با حمل و نقل ریلی و محیط زیست ارتباط نزدیکی دارد. وی با بیان این که سازمان گسترش درصدد ایجاد صندوقی نظیر صندوق حمایت از صنایع دریایی برای حمایت از صنایع حمل و نقل ریلی است، تصریح کرد: سرمایهگذاری در صنایع تولید تجهیزات ریلی اعم از دینامیکی یا ثابت، باید به طور جدی مورد توجه دولت قرار گیرد. مهنما گفت: در حال حاضر تنها یک شرکت ”واگن پارس” و یک شرکت تعمیرات لوکوموتیو در این صنعت فعالیت میکنند که این شرایط برای رسیدن به توسعه صنعت ریلی به هیچ وجه کافی نیست. وی تصریح کرد: اگر قرار باشد همانند سالهای گذشته رقبای بلامنازع در پروژههای بزرگی نظیر متروی تهران، مانند آنچه که تاکنون در خطوط 1 و 5 این پروژه انجام شده، زمام کارها را در دست گیرند و کل پروژه به آنها واگذار شود، در ان صورت صحبت کردن از پیشرفت صنعت ریلی کشور بیفایده است. مهنما با اشاره به حمایت شدید کشورهای خارجی از شرکتهای خود برای حضور در پروژه متروی تهران، اظهار داشت: شرکتهای خارجی که برای اجرای خط متروی تهران مشارکت کردند، شدیدا از سوی دولتها و از طریق دریافت وامهای ارزان حمایت میشدند، زیرا عامل اعطای اعتبار امروزه عاملی برای توسعه بازار در کشور اعتبار دهنده است. معاون گسترش پروژههای صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، یکی از بزرگترین وقایع این سازمان در فروردین ماه امسال را پیشنهاد سنگین یکی از شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش پس از شش ماه بررسی برای اجرای خط 3 و 4 متروی تهران ذکر کرد و افزود: در حال حاضر این شرکت به عنوان یکی از رقبای جدی شرکتهای خارجی برای اجرای پروژه متروی تهران محسوب میشود، در حالی که رقبای ما از طرف دولتهای خود با اعطای صنایع اعتباری سنگین حمایت میشوند. وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی، هیات دولت و صندوق مازاد ذخایر ارزی برای کمک به حضور این شرکت در متروی تهران قول مساعد دادهاند، اظهار داشت: برنده شدن یک شرکت داخلی در این مناقصه، بازار گستردهای را هم از ناحیه پیمانکاری ساختمانی و هم از ناحیه کارخانههای ساخت تجهیزات در کشور ایجاد خواهد کرد. وی گفت: ساخت اتاق، واگنها، موتورها، تجهیزات و زیرسیستمهای دیگر این پروژه، با تعداد زیادی از کارخانههای بخش خصوصی هماهنگ شده و در صورت واگذاری کار به شرکتهای داخلی، حدود 50 هزار نفر برای طول دوره حداقل پنج ساله مشغول به کار خواهند شد. مهنما یادآور شد: نتیجه این مناقصه هنوز مشخص نشده و در خرداد ماه امسال، پیمانکار این پروژه با در نظر گرفتن شرایط فنی، فاینانس و قیمت مشخص خواهد شد. وی تاکید کرد: سازمان گسترش به تنهایی و از محل منابع درآمدی خود که تنها از طریق سود سهام و یا فروش شرکتهاست، قادر به انجام این کار نخواهد بود. مهنما همچنین با اشاره به قرارداد 160 میلیون یورویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع با وزارت کشور در اسفند ماه گذشته برای تولید ترامواهای مدرن (lrd) تصریح کرد: ساخت این ترامواها در هفت شهر مختلف در این قرارداد پیشبینی شده که نخستین آن باید در مشهد نصب شود. وی گفت: از آنجایی که ساخت این ترامواها دارای تکنولوژی بالایی است و تنها شش یا هفت شرکت در سطح دنیا در این زمینه کار کردهاند، مشارکت در انجام این پروژه از سوی سازمان گسترش به مناقصه بینالمللی گذاشته شده که در صورت اعلام آمادگی هر کدام از این شرکتها، در بخشهای مختلف این پروژه از آنها استفاده خواهد شد. او ارزش قرارداد این سازمان با وزارت کشور را 160 میلیون یورو ذکر کرد و افزود: قرارداد موجود برای ساخت 100 دستگاه است که قابل توسعه خواهد بود. وی یادآور شد: در صورت پیشرفت مطلوب این پروژه، در سال 82، شهر مشهد در این زمینه تجهیز خواهد شد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,151,041
تعداد بازدید امروز : 28,060
تعداد بازدید دیروز : 33,222
تعداد بازدید هفته : 263,495
تعداد بازدید این ماه : 632,642
آخرین به روزرسانی : 1399/03/16 20:42

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.