• شرایط عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داریم

   شرایط عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داریم

   شرایط عمومی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داریم

   با الحاق به سازمان تجارت جهانی میتوان محصولات و تولیدات را وارد شبکهی بازار این سازمان کرد و آنها را عرضه و توزیع نمود.
   میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا، در مورد شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزود: پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توجه به ویژگیهای نظام اقتصادی کشور، یکسری شرایط عمومی میخواهد. همچنین به لحاظ سیستم اداری داخل سازمان بیشتر پیوستن به این سازمان شرایطی مثل پیشنهاد دادن و عدم وتو کردن اعضای مجمع عمومی و مسایلی از این قبیل را میخواهد.
   وی گفت: شرایط عمومی اقتصادی که پیوستن به این سازمان طلب میکند، تا حدود زیادی در کشور ایران فراهم است. فقط اگر اشکالی باشد یا سازمان ایرادی بگیرد فقط در قسمت یارانهها خواهد بود. البته سازمان تجارت جهانی از یارانهی پرداختی به مصرف ایرادی نمیگیرد. بلکه به یارانه تولید که شرایط نابرابری برای صادرکنندگان در داخل سازمان ایجاد میکند، اشکال وارد میکند. و الا از نظر ارائه ارز با یک نرخ یکسان برای مصرفکنندگان شرایط مهیاست و شفافیتهای لازم دیگر در اقتصاد وجود دارد.
   پوری حسینی تصریح کرد: وقتی درخواست پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جلسه مجمع عمومی این سازمان مطرح می‌شود، باید این درخواست وتو نشود و با مخالفت اعضا روبهرو نگردد که تا به حال یکی دو بار، پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان مطرح و با مخالفت آمریکا مواجه شده لذا این درخواست بررسی نشده است.
   نماینده تبریز ادامه داد: طبق روال اگر این درخواست در جلسهی مجمع مطرح و با مخالفت روبه‌رو نشود، گروهی از طرف سازمان تجارت جهانی برای انجام مذاکرات الحاق با متقاضی تعیین میشوند و در جلسات بعدی، نتیجهی مذاکرات را گزارش و آن را تصویب میکنند ولی چون پیشنهاد الحاق ایران به این سازمان در همان مرحله با مخالفت آمریکا مواجه شده، لذا این پروسه طی نشده است.
   وی اظهار امیدواری کرد: با پیوست ایران به این سازمان، اقتصاد ایران نفع ببرد و همچنین مخالفتهایی که با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان در نوبتهای قبلی مطرح شده، از بین رود.
   پوری حسینی در ادامه در مورد امتیازات الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی متذکر شد: با الحاق به این سازمان میتوان محصولاتی را که به استناد و اتکای مزیتهای نسبی تولید شده، وارد شبکهی بازار این سازمان کنیم و اعضای این سازمان نمیتوانند موانعی به نام تعرفههای ترجیحی را برای توزیع کالای ما در داخل شبکه ایجاد کنند. همچنین کشور ایران نیز نمیتواند با پیوست به این سازمان، با موانع تعرفهای ترجیحی، جلوی واردات کالاهای کشورهای عضو را به کشورمان بگیرد و همینطور بین کشورهایی که عضو آن سازمان هستند نمیتوانیم ترجیحی قائل شویم و با این ترتیب احتمالا بعضی از کالاهایی که در کشور با قیمت بالا تولید میکنیم احتمالا با خطر واردات کالاهای مرغوب و ارزان از کشورهای خارج روبهرو و احتمالا دچار توقف خواهند شد.
   عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: اگر معافیتهای مالیاتی غیرشفاف و نابرابری یا ارز چند نرخی و سیستم وارداتی ما گنگ باشد، سازمان تجارت جهانی حق خواهد داشت که از ما بخواهد تا برای آنها روشن کنیم که قوانین ما چیست؟ خوشبختانه خیلی از این مسائل نه به خاطر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بلکه به خاطر این است که برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی راه هموار کنیم تا چرخهی تولید و صنعت بچرخد و اشتغال‌زایی درست و ارزش افزوده برای کشور تولید شود. همچنین درآمد سرانه را بالا ببریم.

   با الحاق به سازمان تجارت جهانی میتوان محصولات و تولیدات را وارد شبکهی بازار این سازمان کرد و آنها را عرضه و توزیع نمود. میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا، در مورد شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزود: پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توجه به ویژگیهای نظام اقتصادی کشور، یکسری شرایط عمومی میخواهد. همچنین به لحاظ سیستم اداری داخل سازمان بیشتر پیوستن به این سازمان شرایطی مثل پیشنهاد دادن و عدم وتو کردن اعضای مجمع عمومی و مسایلی از این قبیل را میخواهد. وی گفت: شرایط عمومی اقتصادی که پیوستن به این سازمان طلب میکند، تا حدود زیادی در کشور ایران فراهم است. فقط اگر اشکالی باشد یا سازمان ایرادی بگیرد فقط در قسمت یارانهها خواهد بود. البته سازمان تجارت جهانی از یارانهی پرداختی به مصرف ایرادی نمیگیرد. بلکه به یارانه تولید که شرایط نابرابری برای صادرکنندگان در داخل سازمان ایجاد میکند، اشکال وارد میکند. و الا از نظر ارائه ارز با یک نرخ یکسان برای مصرفکنندگان شرایط مهیاست و شفافیتهای لازم دیگر در اقتصاد وجود دارد. پوری حسینی تصریح کرد: وقتی درخواست پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جلسه مجمع عمومی این سازمان مطرح می‌شود، باید این درخواست وتو نشود و با مخالفت اعضا روبهرو نگردد که تا به حال یکی دو بار، پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان مطرح و با مخالفت آمریکا مواجه شده لذا این درخواست بررسی نشده است. نماینده تبریز ادامه داد: طبق روال اگر این درخواست در جلسهی مجمع مطرح و با مخالفت روبه‌رو نشود، گروهی از طرف سازمان تجارت جهانی برای انجام مذاکرات الحاق با متقاضی تعیین میشوند و در جلسات بعدی، نتیجهی مذاکرات را گزارش و آن را تصویب میکنند ولی چون پیشنهاد الحاق ایران به این سازمان در همان مرحله با مخالفت آمریکا مواجه شده، لذا این پروسه طی نشده است. وی اظهار امیدواری کرد: با پیوست ایران به این سازمان، اقتصاد ایران نفع ببرد و همچنین مخالفتهایی که با الحاق جمهوری اسلامی ایران به این سازمان در نوبتهای قبلی مطرح شده، از بین رود. پوری حسینی در ادامه در مورد امتیازات الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی متذکر شد: با الحاق به این سازمان میتوان محصولاتی را که به استناد و اتکای مزیتهای نسبی تولید شده، وارد شبکهی بازار این سازمان کنیم و اعضای این سازمان نمیتوانند موانعی به نام تعرفههای ترجیحی را برای توزیع کالای ما در داخل شبکه ایجاد کنند. همچنین کشور ایران نیز نمیتواند با پیوست به این سازمان، با موانع تعرفهای ترجیحی، جلوی واردات کالاهای کشورهای عضو را به کشورمان بگیرد و همینطور بین کشورهایی که عضو آن سازمان هستند نمیتوانیم ترجیحی قائل شویم و با این ترتیب احتمالا بعضی از کالاهایی که در کشور با قیمت بالا تولید میکنیم احتمالا با خطر واردات کالاهای مرغوب و ارزان از کشورهای خارج روبهرو و احتمالا دچار توقف خواهند شد. عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: اگر معافیتهای مالیاتی غیرشفاف و نابرابری یا ارز چند نرخی و سیستم وارداتی ما گنگ باشد، سازمان تجارت جهانی حق خواهد داشت که از ما بخواهد تا برای آنها روشن کنیم که قوانین ما چیست؟ خوشبختانه خیلی از این مسائل نه به خاطر پیوستن به سازمان تجارت جهانی بلکه به خاطر این است که برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی راه هموار کنیم تا چرخهی تولید و صنعت بچرخد و اشتغال‌زایی درست و ارزش افزوده برای کشور تولید شود. همچنین درآمد سرانه را بالا ببریم.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 235,427,253
تعداد بازدید امروز : 4,461
تعداد بازدید دیروز : 34,682
تعداد بازدید هفته : 223,220
تعداد بازدید این ماه : 623,056
آخرین به روزرسانی : 1399/04/20 00:57

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.