• پیکان و پراید ،ماندن یا نماندن ؟

   پیکان و پراید ،ماندن یا نماندن ؟

   پیکان و پراید ،ماندن یا نماندن ؟

   بعد از نهایی شدن قرارداد ایران در خصوص پلت فرم مشترک با فرانسه و ژاپن که همان شرکت رنو، نیسان در فرانسه است، خطوط تولید پیکان و پراید تعطیل و جمع خواهد شد. احمد رهبری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو ایسنا، گفت : پیش بینی میشود، ظرف دو یا سه سال آینده، تولید خودروی پیکان و پراید از نظر تیراژ و کمیت کمتر شده و خطوط تولید پیکان و پراید، تعطیل شود. وی ادامه داد: بین ایران، فرانسه و ژاپن، پلت فرم مشترک با تیراژ یک میلیون خودرو با تکنولوژی جدید، و مصرف جدید زیر هشت لیتر، کیفیت بالا و قابل رقابت با خودروهای جهانی و با قیمت مشابه و معادل پیکان، در کشور تولید خواهد شد. رهبری متذکر شد: آییننامهی واردات خودرو به وسیلهی وزارت صنایع و معادن تهیه و در هیات دولت تصویب شده و در آیندهای نزدیک وزارت بازرگانی برای واردات خودرو، گشایش اعتبار خواهد کرد. وی در ادامه در خصوص طرح واگذاری واردات خودرو به تعاونیها افزود: یکی از افتخارات مجلس ششم مبارزه با رانت و رانتخواری است. طرحی تهیه شده بود تا واردات خودرو و توزیع آن را به بعضی از تعاونیها واگذار کنند و این میتوانست محل درآمدی برای تعاونیها باشد، در حقیقت رانتخواری جدیدی پیشبینی شده بود که این طرح در مرحلهی مقدماتی رد شد. وی ادامه داد: با توجه به مصوبهی آیین نامهی واردات خودرو در هیات دولت پیشبینی میشود، با اعداد و ارقام و تعرفههایی که داده شده، در آیندهی نزدیک، ثبت سفارش به وسیلهی وزارت بازرگانی صورت گیرد و جهت جلوگیری از تعطیلی و خسارت به کارخانجات خودروسازی داخل، در مرحلهی اول خودروهای گران قیمت که افراد مرفه جامعه تمایل به خرید آن دارند از طریق این قانون وارد شود. نمایندهی مردم گرمسار در ادامه واگذاری یا دادن امتیاز واردات خودرو به تعاونیها را شدیدا تکذیب کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: یکی از مشکلات صنعت خودروسازی که سه سال است پیگیر آن هستیم این است که چون این صنعت رقیب ندارد و انحصاری است لذا مردم از کیفیت خودروهای ساخت داخل و قیمتگران آن شاکی هستند، بنابراین پیشنهاد تعداد محدودی خودرو وارداتی مطرح شد که رقابت صورت گیرد و مردم حق انتخاب داشته باشند. وی به بعضی از سختگیریهایی که قبلا در زمینهی خرید خودرو اعمال میشد اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی یک نفر میخواست خودروی سواری بخرد، قرارداد فروش و خدمات بعد از فروش و انتخاب رنگ و حتی انتخاب خودرو، تحمیلی بود، لذا هدف از تصویب این قانون در هیات دولت این است که این صنعت را از انحصار خارج سازد. رهبری متذکر شد: اعلام نشده که خودروهای گران قیمت وارد شود، ولی خودروسازان و وزیر صنایع و معادن و معاون و مدیر کل مربوطه از ترس تعطیلی خودروسازان داخلی به خاطر عدم توانایی رقابت با ماشینهای خارجی تعرفهی 170 درصدی پیشنهاد دادند، یعنی در مقابل 5 هزار دلار، تعرفهی 170 درصد بوده و بر فرض اگر خودرویی ده هزار دلار قیمت داشته باشد، با این تعرفه، حدود سیمیلیون تومان تمام میشود، بنابراین، توانایی اینکه، با صنعت داخلی و خودروسازان داخلی رقابت کند از طریق این آییننامهی اجرایی وجود ندارد، و مردم به واردات خودروهای ارزان قیمت چون توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نمیکنند. نمایندهی مردم گرمسار ادامه داد: تعداد محدودی از افراد جامعه که متقاضی خودروهای لوکس و گران هستند با این آیین نامهی اجرایی، به سمت واردات خودروهای گران قیمت میروند و در مرحلهی اول و امسال با این تعرفه کار خواهد شد. رهبری در پایان اظهار کرد: از سالهای آینده، تعرفه پایین میآید، و قدم به قدم نسبت به کاهش تعرفه، به جهانی شدن صنعت خودروسازی وارد خواهیم شد، و مشکلات مردم با توجه به کیفیت کالاهای تولیدی، حل و فصل میشود.

   بعد از نهایی شدن قرارداد ایران در خصوص پلت فرم مشترک با فرانسه و ژاپن که همان شرکت رنو، نیسان در فرانسه است، خطوط تولید پیکان و پراید تعطیل و جمع خواهد شد. احمد رهبری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو ایسنا، گفت : پیش بینی میشود، ظرف دو یا سه سال آینده، تولید خودروی پیکان و پراید از نظر تیراژ و کمیت کمتر شده و خطوط تولید پیکان و پراید، تعطیل شود. وی ادامه داد: بین ایران، فرانسه و ژاپن، پلت فرم مشترک با تیراژ یک میلیون خودرو با تکنولوژی جدید، و مصرف جدید زیر هشت لیتر، کیفیت بالا و قابل رقابت با خودروهای جهانی و با قیمت مشابه و معادل پیکان، در کشور تولید خواهد شد. رهبری متذکر شد: آییننامهی واردات خودرو به وسیلهی وزارت صنایع و معادن تهیه و در هیات دولت تصویب شده و در آیندهای نزدیک وزارت بازرگانی برای واردات خودرو، گشایش اعتبار خواهد کرد. وی در ادامه در خصوص طرح واگذاری واردات خودرو به تعاونیها افزود: یکی از افتخارات مجلس ششم مبارزه با رانت و رانتخواری است. طرحی تهیه شده بود تا واردات خودرو و توزیع آن را به بعضی از تعاونیها واگذار کنند و این میتوانست محل درآمدی برای تعاونیها باشد، در حقیقت رانتخواری جدیدی پیشبینی شده بود که این طرح در مرحلهی مقدماتی رد شد. وی ادامه داد: با توجه به مصوبهی آیین نامهی واردات خودرو در هیات دولت پیشبینی میشود، با اعداد و ارقام و تعرفههایی که داده شده، در آیندهی نزدیک، ثبت سفارش به وسیلهی وزارت بازرگانی صورت گیرد و جهت جلوگیری از تعطیلی و خسارت به کارخانجات خودروسازی داخل، در مرحلهی اول خودروهای گران قیمت که افراد مرفه جامعه تمایل به خرید آن دارند از طریق این قانون وارد شود. نمایندهی مردم گرمسار در ادامه واگذاری یا دادن امتیاز واردات خودرو به تعاونیها را شدیدا تکذیب کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: یکی از مشکلات صنعت خودروسازی که سه سال است پیگیر آن هستیم این است که چون این صنعت رقیب ندارد و انحصاری است لذا مردم از کیفیت خودروهای ساخت داخل و قیمتگران آن شاکی هستند، بنابراین پیشنهاد تعداد محدودی خودرو وارداتی مطرح شد که رقابت صورت گیرد و مردم حق انتخاب داشته باشند. وی به بعضی از سختگیریهایی که قبلا در زمینهی خرید خودرو اعمال میشد اشاره و خاطرنشان کرد: وقتی یک نفر میخواست خودروی سواری بخرد، قرارداد فروش و خدمات بعد از فروش و انتخاب رنگ و حتی انتخاب خودرو، تحمیلی بود، لذا هدف از تصویب این قانون در هیات دولت این است که این صنعت را از انحصار خارج سازد. رهبری متذکر شد: اعلام نشده که خودروهای گران قیمت وارد شود، ولی خودروسازان و وزیر صنایع و معادن و معاون و مدیر کل مربوطه از ترس تعطیلی خودروسازان داخلی به خاطر عدم توانایی رقابت با ماشینهای خارجی تعرفهی 170 درصدی پیشنهاد دادند، یعنی در مقابل 5 هزار دلار، تعرفهی 170 درصد بوده و بر فرض اگر خودرویی ده هزار دلار قیمت داشته باشد، با این تعرفه، حدود سیمیلیون تومان تمام میشود، بنابراین، توانایی اینکه، با صنعت داخلی و خودروسازان داخلی رقابت کند از طریق این آییننامهی اجرایی وجود ندارد، و مردم به واردات خودروهای ارزان قیمت چون توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نمیکنند. نمایندهی مردم گرمسار ادامه داد: تعداد محدودی از افراد جامعه که متقاضی خودروهای لوکس و گران هستند با این آیین نامهی اجرایی، به سمت واردات خودروهای گران قیمت میروند و در مرحلهی اول و امسال با این تعرفه کار خواهد شد. رهبری در پایان اظهار کرد: از سالهای آینده، تعرفه پایین میآید، و قدم به قدم نسبت به کاهش تعرفه، به جهانی شدن صنعت خودروسازی وارد خواهیم شد، و مشکلات مردم با توجه به کیفیت کالاهای تولیدی، حل و فصل میشود.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,209,935
تعداد بازدید امروز : 13,955
تعداد بازدید دیروز : 39,887
تعداد بازدید هفته : 53,842
تعداد بازدید این ماه : 691,536
آخرین به روزرسانی : 1399/03/18 09:41

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.