• معاونت طرح و برنامه

   دفاتر معاونت طرح و برنامه

   1-دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری

   2- دفتر امور طرح ها

   3- دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی

   4- دفتر آمار و فرآوری داده ها

   5- دفتر سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی

   شرح وظایف معاونت

   1.تدوین سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت .

   2.تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور.

   3.فراهم کردن موجبات نظام‌مندی فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته، بهم‌رسانی، هماهنگی و تلفیق برنامه‌های زیربخش در چارچوب اسناد بالادستی و سند برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت.

   4.تهیه و تدوین سیاست‌های اجرایی وزارت متبوع بر اساس اسناد بالادستی، سیاست‌ها و قوانین کشور.

   5.تهیه و تنظیم اهداف کمی و کیفی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بخش صنعت، معدن و تجارت و پایش مستمر تحقق آنها با همکاری سایر حوزه‌های مرتبط.

   6.تعیین اولویت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت اعم از تحقیقات، فن‌آوری، سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست‌های وزارتخانه.

   7.همکاری در تدوین برنامه‌های ارتقای رتبه رقابت‌پذیری و ایجاد مزیت‌های رقابتی در بخش صنعت، معدن و تجارت.

   8.همکاری در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار در سطح ملی و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای بهبود مؤلفه‌های فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت.

   9.تعیین، اندازه‌گیری، ممیزی، ارزیابی و برنامه‌ریزی جهت ارتقاء شاخص‌های مرتبط با رشد و ارتقاء موقعیت بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور.

   10.مشارکت در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های انرژی، اشتغال مرتبط با بخش.

   11.تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی جهت جذب منابع مالی و توسعه کمی و متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت.

   12.توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با استفاده از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.

   13.همکاری و مشارکت با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سایر مراجع مرتبط، جهت تنظیم و تدوین ضوابط، مقررات و سیاست‌های مالی، مالیاتی، پولی، بانکی و ارزی کشور با رویکرد پشتیبانی هدفمند و اثر بخش.

   14.اعمال سیاست‌گذاری مدیریت منابع به منظور دستیابی هم زمان به اهداف توسعه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و برنامه‌های مبتنی بر آمایش سرزمین.

   15.پایش عملکرد برنامه راهبردی و عملیاتی حوزه‌های تابعه وزارتخانه و تدوین گزارش‌های عملکردی دستگاهی و بخشی، درچارچوب برنامه بخش صنعت، معدن و تجارت، تکالیف برنامه پنج ساله توسعه و تحلیل‌های عملکردی دوره‌ای و موردی وزارتخانه در بازه‌های زمانی مناسب.

   16.برنامه‌ریزی و اقدام به منظور هم سویی و هماهنگی طرحها و برنامه‌ها در کلیه واحدهای وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات وابسته در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های بخش.

   17.نظارت بر مدیریت منابع، اجرای طرحها و برنامه‌های مرتبط به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف و پیشرفت فعالیت‌ها براساس برنامه‌های زمان‌بندی شده و پایش و ارزیابی آنها.

   18.ساماندهی، استقرار و بکارگیری نظام شفاف، کارآمد و یکپارچه آمار و اطلاعات و شبکه جامع اطلاع رسانی و تولید، تحلیل و ارائه آمارها و گزارش‌های تخصصی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت.

   19.بررسی، تدوین و پیاده سازی نظام یکپارچه‌سازی داده‌ها، اطلاعات و آمار بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح وزارت متبوع و سایر دستگاه‌های مرتبط با روش‌های نوین نظیر دولت الکترونیک.

   20.طراحی و تهیه ساختار مناسب داده و فرآیندی برای جریان‌های اطلاعاتی پنجره واحد خدمات بخش صنعت، معدن و تجارت و همکاری در ایجاد، راه‌اندازی و پشتیبانی از آن.

   21.بررسی، نیازسنجی و ایجاد سامانه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی - آماری یکپارچه و جریان‌های اطلاعاتی یکپارچه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت از طریق همکاری، هماهنگی و مبادله داده، آمار و اطلاعات با حوزه‌های ستادی، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط.

   22.نظارت بر انجام صدور شناسه کسب و کار برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی دارای مجوز از وزارتخانه.

   23.شبکه‌سازیِ سازمانیِ یکپارچه در بخش و حوزه‌های ستادی، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به منظور اجرای برنامه‌های آماری وزارت از طریق تعامل با این حوزه ها.

   24.توسعه تعاملات کتابخانه ای بین وزارت و سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها بر اساس شیوه های نوین و استانداردهای بین المللی.

   25.برنامه‌ریزی جهت همکاری و هماهنگی با تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری به منظور تمرکز زدائی و واگذاری فعالیت‌های حائز شرایط به تشکل های مذکور.

   26.ارتباط مستمر با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز آماری مرتبط به منظور هماهنگی و تبادل آمار و اطلاعات.

   27.هماهنگی پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت ایفای اثربخش وظیفه و مأموریت نمایندگی وزارتخانه در شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه های تصمیم گیری یا مشارکت و همکاری سایر حوزه های وزارتخانه.

   28.مطالعه و بررسی مشکلات اجرایی طرح‌ها، برنامه‌ها و موانع موجود و پیشنهاد و یا اجرای راهکارهای رفع موانع.

   29.تعیین سیاست و برنامه‌ریزی جهت تسهیل امور مربوط به جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی جهت توسعه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور.

   30.برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور، اعم از آموزش، همایش، کنفرانس، نمایشگاه، امور رایزنان و نمایندگان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت.

   31.تدوین ضوابط و فرآیندهای اجرایی در حوزه سرمایه‌گذاری (ایجادی و توسعه‌ای) بخش صنعت، معدن و تجارت با رویکرد شفافیت، روان‌سازی امور و حذف مقررات و مجوزهای زائد و فاقد توجیه و ارزش اقتصادی.

   32.نظارت و پایش طرحها از نظر پیشرفت فیزیکی جهت شناسایی و رفع مشکلات و موانع مربوط به منظور تسریع در راه‌اندازی طرح‌ها.

   33.پایش، پیگیری ویژه و رفع موانع اجرایی شدن طرح‌های اولویت‌دار وزارت متبوع.

   34.نظارت بر فرآیند تخصیص تسهیلات مالی و ارتباط مستمر با بانک‌های عامل و دریافت گزارش‌های مربوط به تسهیلات تخصیصی به طرح‌های صنعتی، معدنی و تجارت اعم از ارزی و ریالی و پایش و ارزیابی عملکرد در این حوزه.

   35.مدیریت منابع طرح‌ها و برنامه‌های کلان زیر نظر ستاد وزارتخانه، سازمان ها و واحدهای تابعه در راستای پیشبرد اجرای طرحها و برنامه‌ها و یا رفع موانع مالی و اجرایی آنها.

    معاون طرح و برنامه
   معاون طرح و برنامه : سعید زرندی
   نام و نام خانوادگی:سعید زرندیمیزان تحصیلات:دکترا  مدیریت دولتی گرایش توسعه
   رایانامه :Saeed_zarandi@mimt.gov.irتلفن تماس :88801764
   نمابر :88903579
    عوامل اجرایی
   نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
   احمد تشکینیمدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری0218890721702188907448
   علیرضا هادیمدیرکل دفتر امور طرح ها 8890366188893448
   محسن  اتابکیمدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی8889805388900272
   ناهید  زندی زادهمدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده ها8890655288904629
   نعمت اله  شهبازیمدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی8890721781762571
   مریم آرمین مدیر حوزه معاونت طرح و برنامه8889807588903579
   قهرمان  قهرمانیمشاور اجرایی معاونت طرح و برنامه8890656288903579
   سید روح الله غضنفریمشاور معاونت طرح و برنامه88898075 88903579
   محمد عابدی نژادمشاور معاونت طرح و برنامه--

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 242,133,655
تعداد بازدید امروز : 32,683
تعداد بازدید دیروز : 48,683
تعداد بازدید هفته : 32,683
تعداد بازدید این ماه : 432,760
آخرین به روزرسانی : 1399/09/08 13:56

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.