• دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه

   معرفی دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه

   دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه شامل گروه ها و شرح وظایف ذیل می باشد:

   * گروه خودرو ، اجزاء و قطعات مربوطه

   معرفی گروه:

   • مشارکت در تنظیم ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با توسعه پایدار از جمله ضوابط استقرار و حدود مجاز آلایندگی واحدهای صنعتی و انواع خودرو ، استانداردهای مصرف سوخت ، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و خروج خودرو های فرسوده ، بهره برداری از سوختهای پاک و جایگزین در چرخه حمل و نقل و استفاده بهینه از منابع انرژی و کاهش ضایعات و بازیابی ضایعات و اسقاط ( چرخه مدیریت سبز)
   • نظارت بر واردات صنایع زیر بخش SKD,CKDو CBU خودرو و نیرو محرکه
   • همکاری در تنظیم تفاهم نامه ها و قرارداهای صنعتی و خدمات مهندسی مرتبط با کشورهای خارجی
   • مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی طرح های مختلف و مرتبط با صنایع تحت پوشش
   • بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه راهبردی و عملیاتی، طرح ها ، لوایح ، قوانین و سایر موارد مرتبط
   • نظارت بر فعالیت های شرکتهای خودروسازی ، کاربری سازی ، موتور سیکلت ، دوچرخه، و ...و همچنین اجزا ء و قطعات آنها به منظور تحقق سیاست ها و برنامه های این صنعت
   • نظارت بر استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور در حوزه صنعت خودررو و موتورسیکلت و ... و قطعه سازی و مجموعه سازی مربوطه
   • ارائه پیشنهاد و مشارکت در تدوین لوایح، تصویب نامه ها و اسناد راهبردی صنایع خودرو ، موتور سیکلت و ... و قطعات آنها.
   • نظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های صنعتی مرتبط با صنعت خودرو
   • تدوین ارائه ضرایب مناسب تعرفه های گمرکی، بصورت ادواری در جهت رقابتی نمودن تولیدات داخلی و حمایت منطقی از آنها
   • بررسی و تایید اولیه امور مربوط به حقوق گمرکی و مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه ای صنایع مرتبط
   • همکاری با سازمان های ذیربط در جهت تعیین و تدوین استاندارهای زیست محیطی ،ایمنی ، ملی و کاهش مصرف انرژی ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با صنایع تحت پوشش
   • انجام بازدید موردی از واحدهای تولیدی و خدماتی مربوطه به منظور ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی مشکلات احتمالی حسب مورد
   • ارتباط مستمر با واحدهای تولیدی و تشکلهای تخصصی به منظور تهیه و تنظیم برنامه و سیاستهای لازم در زمینه صنایع
   • بررسی و شناسایی مزیت های نسبی صادرات صنایع مرتبط
   • بررسی و مشارکت در تعیین کدهای آیسیک صنایع تحت پوشش
   • مشارکت در بررسی مدارک مرتبط با انتخاب واحد نمونه صنعتی، محصول تولیدی نمونه، کارآفرین نمونه و مرکز تحقیق و توسعه برتر، نشان برتر و واحد نمونه صادراتی ، پیشکسوت صنعت ، کارگر نمونه و سایر جوایز مرتبط
   • دریافت برنامه تولید از واحدهای ذیربط و ارائه برنامه کلی به مراجع مربوطه و دریافت آمار و نظارت بر برنامه پیشنهادی
   • تعیین میزان سهم ساخت داخل در محصولات تولیدی و ارائه آن به مراجع ذیربط در چارچوب مقررات صادرات و واردات
   • تدوین دستور العمل های مربوط به صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری
   • نظارت و پیگیری در راستای رعایت قوانین و مصوبات و دستورالعملهای مجلس شورای اسلامی ، هیات محترم وزیران و وزارتخانه

   ** گروه صنایع دریایی، ریلی، هوایی

   معرفی گروه:

   • همکاری در تنظیم تفاهم نامه ها و قرارداهای صنعتی و خدمات مهندسی مرتبط با کشورهای خارجی
   • نظارت بر فعالیت های شرکتهای صنایع ریلی، دریایی، هوایی و راهسازی به منظور تحقق سیاست ها و برنامه های این صنعت
   • ارائه پیشنهاد و مشارکت در تدوین لوایح، تصویب نامه ها و اسناد راهبردی صنایع ریلی، دریایی، هوایی و راهسازی
   • نظارت بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور درامر مواد و تجهیزات صنایع ریلی، دریایی،هوایی و راهسازی
   • مشارکت در بررسی مدارک مرتبط با انتخاب واحد نمونه صنعتی، محصول تولیدی نمونه، کارآفرین نمونه و مرکز تحقیق و توسعه برتر، نشان برتر و واحد نمونه صادراتی ، پیشکسوت صنعت ، کارگر نمونه و سایر جوایز مرتبط
   • بررسی نامه های دریافتی از گمرک برای ورود ماشین آلات راهسازی و اعلام موارد ساخت داخل براساس قانون خودرو
   • ارزیابی میزان عقد قراردادهای تامین واگن و تجهیزات مربوطه از تولید کنندگان داخلی و بررسی ورود کالاهای مورد نیاز با استفاده از زیرنویس فصل 86 و صدور مجوز در صورت تطبیق با قوانین.
   • نظارت و پیگیری در راستای رعایت قوانین و مصوبات و دستورالعملهای مجلس شورای اسلامی ، هیات محترم وزیران و وزارتخانه
   • بررسی و مشارکت در تعیین کدهای آیسیک صنایع تحت پوشش
   • انجام بازدید موردی از واحدهای تولیدی و خدماتی مربوطه به منظور ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی مشکلات احتمالی حسب مورد
   • ارتباط مستمر با واحدهای تولیدی و تشکلهای تخصصی به منظور تهیه و تنظیم برنامه و سیاستهای لازم در زمینه صنایع
   • تدوین ارائه ضرایب مناسب تعرفه های گمرکی، بصورت ادواری در جهت رقابتی نمودن تولیدات داخلی و حمایت منطقی از آنها
   • بررسی و تایید اولیه امور مربوط به حقوق گمرکی و مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه ای صنایع مرتبط
   • همکاری با سازمان های ذیربط در جهت تعیین و تدوین استاندارهای زیست محیطی ،ایمنی ، ملی و کاهش مصرف انرژی ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با صنایع تحت پوشش
   • مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی طرح های مختلف و مرتبط با صنایع تحت پوشش

   *** گروه خدمات پس از فروش

   معرفی گروه

   • نظارت بر واردات صنایع زیر بخش SKD,CKDو CBU خودرو و نیرو محرکه
   • همکاری در تدوین و تنظیم سیاستگذاری در بخش خدمات پس از فروش صنعت خودرو به تاسی از قوانین و مقررات و آیین نامه های موضوعه
   • همکاری در تدوین و تنظیم سیاستهای راهبردی در زمینه واردات صنایع زیر بخش SKD,CKDو CBU خودرو ، ماشین آلات راه سازی و معدنی
   • برنامه ریزی راهبردی به منظور ارتقای بهره وری صنایع مرتبط
   • نظارت و پایش سطح کیفی تولید و خدمات صنعت خودرو و نیرو محرکه به منظور ارتقای رضایت مندی مشتریان
   • نظارت لازم بر نحوه خدمات پس از فروش واحدهای تولیدی از طریق تدوین و بروز سازی دستورالعملهای ذیربط
   • نظارت بر عملکرد واحدهای خدماتی و تولیدی از طریق بازرسی های ادواری به منظور اخذ بازخورد و تحلیل داده ها جهت تدوین راهکارهای مناسب ارتقای کیفی محصولات
   • ارائه خدمات در زمینه مسائل کیفیت، استاندارد و شماره گذاری انواع خودروهای تولیدی
   • نظارت بر نحوه فروش و پیش فروش خودروهای تولیدی و نحوه قیمت گذاری
   • نظارت و پیگیری در راستای رعایت قوانین و مصوبات و دستورالعملهای مجلس شورای اسلامی ، هیات محترم وزیران و وزارتخانه
   • انجام بازدید موردی از واحدهای تولیدی و خدماتی مربوطه به منظور ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی مشکلات احتمالی حسب مورد
   • ارتباط مستمر با واحدهای تولیدی و تشکلهای تخصصی به منظور تهیه و تنظیم برنامه و سیاستهای لازم در زمینه صنایع
   • همکاری با سازمان های ذیربط در جهت تعیین و تدوین استاندارهای زیست محیطی ،ایمنی ، ملی و کاهش مصرف انرژی ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با صنایع تحت پوشش
   • مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی طرح های مختلف و مرتبط با صنایع تحت پوشش

    مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه
   نام و نام خانوادگی: -  -میزان تحصیلات:
   رایانامه : تلفن تماس :81762117-88898066
   نمابر :88898071

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 234,065,806
تعداد بازدید امروز : 9,470
تعداد بازدید دیروز : 45,485
تعداد بازدید هفته : 178,260
تعداد بازدید این ماه : 547,407
آخرین به روزرسانی : 1399/03/14 07:14

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.