• هیأت حمایت از صنایع

     رئیس هیأت حمایت از صنایع
   رئیس هیأت حمایت از صنایع : علی اصغر احمدی
   نام و نام خانوادگی:علی اصغر احمدیمیزان تحصیلات:
   رایانامه :-تلفن تماس :02188914445
   نمابر :02188890448
    عوامل اجرایی
   نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
   حاتم شاکرمیعضو هیأت حمایت از صنایع و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی0216658010002166580077
   محمد مهدی حاجی صادقیعضو هیأت حمایت از صنایع و کارشناس منتخب وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 0218891444502188890448
   قاسم رمضان‌پورعضو هیأت حمایت از صنایع و نماینده سازمان برنامه و بودجه56276343-02156726343-021
   حسین پیرموذنعضو هیات حمایت از صنایع و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران0453374600304533742002

   معرفی و شرح خدمات هیأت

   هیأت حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور

   معرفی:

   از تاریخ تصویب قانون " حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور" در تاریخ 1343/03/19هیأتی به نام "هیأت حمایت از صنایع" جهت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور در موارد مندرج در قانون مذکور، در وزارت اقتصاد تشکیل گردید که مسئولیت آن از سال 1353 با حفظ شرح وظایف، به وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی واگذار گردید. این هیأت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن (یا جانشینان آنها) به موجب پیشنهاد وزارتخانه ها و موسسات عضو و پس از تصویب هیأت وزیران تعیین می گردند.

   اعضای هیأت:

   با استناد به ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ها، این هیأت دارای 5 عضو بوده که به شرح فوق انتخاب می شوند. این اعضا عبارتند از:

   1- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی(تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنونی) : جناب آقای کریم یاوری

   2- نماینده وزارت اقتصاد( صنعت، معدن و تجارت کنونی) : جناب آقای رجبعلی صادقی

   3- نماینده سازمان برنامه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی) : جناب آقای قاسم رمضانپور

   4- نماینده اتاق صنایع و معادن ایران (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) : جناب آقای محمود اسلامیان

   5- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : جناب آقای علی اصغر یوسف نژاد

   شرح خدمات و وظایف هیأت (دبیرخانه هیأت):
   حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ها از طریق:

   1- بررسی شرایط حمایت و تحت پوشش قراردادن کارخانه هایی که از سوی هیأت دولت یا وزیر محترم و یا معرفی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان در معرض بحران معرفی شده اند و تصمیم گیری در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه، تأسیسات و اموال مربوط به آن در دبیرخانه هیأت

   2- انتخاب و انتصاب مدیر اجرایی جهت اداره موقت کارخانه های تحت پوشش در صورت تأیید لزوم اداره موقت کارخانه

   3- انعقاد قرارداد با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه و بودجه به منظور تحصیل اعتبار مورد نیازبرای اداره موقت کارخانجات تحت پوشش

   4- تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه از طریق انتخاب و معرفی نماینده یا نمایندگانی از اعضای هیأت

   5- ارزیابی اموال (موضوع بند ب آیین نامه اجرایی) به قیمت روز توسط نماینده معرفی شده از سوی هیأت

   6- تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه

   7- تأمین هزینه و وسیله مسافرت اعضا در صورت مأموریت جهت نظارت کارخانه ها

   8- تهیه گزارش جامع از وضع اقتصادی مالی-فنی و امور اجتماعی کارخانه پس از گذشت 6 ماه از اداره موقت کارخانه تحت پوشش(موضوع ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور)

   9- انتخاب دبیر هیأت از بین اعضای داخلی یا خارج از هیأت جهت اداره امور اداری و دفتری دبیرخانه هیأت، تنظیم صورتجلسات هیأت و ثبت دفتری آن، نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتباتی مربوط به هیأت، تنظیم و نگاهداری امور مالی و محاسباتی هیأت

   شرایط حمایت از صنایع و اداره موقت کارخانه ها:

   با استناد به ماده 2 و 3 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ها، در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود، هیأت می تواند شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید و شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت، امین محسوب شده و دارای اختیاراتی می باشند که از طرف هیأت تعیین می شود.

   1- در مورد توقف از روز صدور حکم توقف

   2- در مورد صدور قرار تأمین

   3- در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه

   4- در مورد صدور اجرائیه(اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دستگاه های دولتی یا سازمان برنامه و بودجه یا موسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می شوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانتنامه در اختیارشان گذاشته شده، پرداخت شده باشد)

   5- همچنین به استناد ماده 12 قانون مذکور، هیأت وزیران در صورت اختلاف کارگر و کارفرما تا زمان رفع آن، با پیشنهاد نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می تواند در اجرای ماده 143 قانون کار، کارخانه را به حساب صاحبان و مالکان، اداره نماید. (به استناد ماده 12 قانون، کارخانه می تواند در اختیار هیأت قرار گیرد.)

   شرایط پایان دوره اداره موقت کارخانه تحت پوشش:

   با استناد به ماده 9 قانون مذکور، پایان دوره اداره موقت کارخانه ها مشمول حمایت، در هر نوبت با رعایت شقوق 1 و 2 و 3 و4 این ماده و اجرای ماده 10(تحویل کارخانه به شرط برگشت اعتبارات مصرف شده، اطمینان از پرداخت طلب هیأت، اعلام آمادگی و ایفای تعهدات اشخاص برای اداره کارخانه) از طرف هیآت تعیین می شود و در موارد زیر قابل اجراست:

   1- در مورد توقف، پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان عملیات تصفیه یا پایان آن

   2- در مورد تأمین کارخانه ، پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تأمین

   3- در مورد فوت یا حجر ، پس از رفع موجبات تعطیلی ناشی از فوت یا حجر

   4- در مواردی که به شرح مذکور در ماده 3،* اجراییه صادر شده باشد پس از اطلاع هیأت از پرداخت طلب موضوع اجراییه یا تنظیم سند قطعی انتقال

   *بر اساس مفاد ماده 3 قانون، در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراییه گردد اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دستگاه های دولتی یا سازمان برنامه و بودجه یا موسسات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می شوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانتنامه در اختیارشان گذاشته شده، پرداخت شده باشد، از تاریخ صدور اجراییه به وسیله مقام صالح، هیأت می تواند کارخانه را طبق مقررات قانون حمایت از صنایع، تحویل گرفته و اداره نماید.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 240,478,231
تعداد بازدید امروز : 44,825
تعداد بازدید دیروز : 57,867
تعداد بازدید هفته : 383,985
تعداد بازدید این ماه : 497,735
آخرین به روزرسانی : 1399/08/09 20:09

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.