•  
  • فهرست قوانین و مقررات
    تاریخ تصویب: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
    مرجع صادر کننده: هیأت دولت
    بسمه تعالی
    8 2 0 5 3 1 / ت 37 4 4 5 ه
    26 / 10 / 1396
    ( اصلاحیه)آئین نامه اجرائی قانون حمایت صنعتی
    ماده 1 – در هریک از موارد مذکور در مواد ( 2) و (3) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارحانجات کشور مصوب 1343 که در این آئین نامه، به اختصار قانون نامیده می شود، هیأت حمایت صنایع که در این آئین نامه به اختصار، هیأت نامیده می شود می تواند با رعایت مقررات این آئین نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید .
    ماده 2 - انخاذ تصمیم هیأت منوط به وصول مدارک زیر است :
    الف - در مورد توقف رونوشت حکم توقف .
    ب - در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار .
    ج - در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه .
    د - در موارد مذکور در ماده ( 3) قانون اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوطه حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد .
    تبصره - در هریک از موارد مذکور در بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده آغاز رسیدگی هیأت منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت ، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی به هیأت است .
    تاریخ تصویب: ۱۳۴۴/۰۲/۱۵
    مرجع صادر کننده: مجلس
    مصوب اردیبهشت 1344

    نظر به ماده (11) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب سال 1343 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر تصویب می شود:
    ماده (1):
    در هر یک از موارد مذکور در مواد 2 و 3 فانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیات حمایت از صنایع می تواند با رعایت مقررات این آیین نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
    ماده (2): اتخاذ تصمیم هیات در موارد مذکور در مواد 2 و 3 قانون موکول به وصول مدارک زیر خواهد بود:
    الف: در مورد توقف رونوشت حکم توقف
    ب: در مورد صدور قرار تامین رونوشت قرار
    ج: در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه
    د: در موارد مذکور در ماده 3 قانون اعلام دستگاه یا سازمان یا موسسات مربوطه که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.
    تبصره: در هر یک از موارد مذکور در بندهای الف و ب هنگامی هیات رسیدگی خود را آغاز خواهد نمود که موضوع از طرف یکی از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی یا اقتصاد به هیات احاله شده باشد
    تاریخ تصویب: ۱۳۴۳/۰۳/۱۹
    مرجع صادر کننده: مجلس
    بسمه تعالی
    قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
    مصوب خرداد 1343
    ماده (1):
    از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام هیأت حمایت از صنایع، مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل می گردد:
    1- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی
    2- نماینده وزارت اقتصاد
    3- نماینده سازمان برنامه
    4- نماینده اتاق صنایع و معادن ایران
    5- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین اقتصاد و خدمات اجتماعی
    این هیأت دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضای آن به موجب پیشنهاد وزارت خانه ها و مؤسسات مذکور در فوق و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود و تغییر یا تعیین جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.
    ماده (2):
    در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود، هیأت می تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید. شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای اختیاراتی می باشند که از طرف هیأت تعیین می‌شود:
    الف: در مورد توقف از روز صدور حکم توقف
    ب: در مورد صدور قرار تامین
    ج: در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 239,891,486
تعداد بازدید امروز : 37,778
تعداد بازدید دیروز : 64,948
تعداد بازدید هفته : 218,548
تعداد بازدید این ماه : 1,421,881
آخرین به روزرسانی : 1399/07/29 14:38

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.