• فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی جنوب کرمان
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت جنوب کرمان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. http://skr.mimt.gov.ir آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی جنوب کرمان
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربی
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌توانند با شماره تماس41934-021 پشتیبانی سامانه ستاد و صرفاً جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده از روز شنبه مورخ 1399/02/20 به سایت سازمان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir مراجعه و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را رویت و مطالعه نمایند و پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ستاد و اخذ کد رهگیری و تهیه و تکمیل مدارک و اسکن ...
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اصفهان
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. http://esf.mimt.gov.ir آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اصفهان
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربی
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در نظر دارد با استناد به ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا 87 آئین نامه اجرایی آن اکتشاف تعدادی از محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف را از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت فنی و مالی واگذاری نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام ...
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اصفهان
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   برای کسب اطلاعات بیشتر به به آدرس اینترنتی http://esf.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مراجعه نمایید
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربی
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در نظر دارد با استناد به ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا 87 آئین نامه اجرایی آن اکتشاف تعدادی از محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف را از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارک الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت فنی و مالی واگذاری نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام ...
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان آذربایجان غربی
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان استان به آدرس http://agh.mimt.gov.ir مراجعه نمایید.
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان سیستان و بلوچستان
   سازمان برگزار کننده : آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معادن استان سیستان و بلوچستان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان استان به آدرس sb.mimt.gov.ir مراجعه نمایید.
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان فارس
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی/ محدوده های معدنی/ معادن متروکه و راکد را از طریق مزایده عمومی به دارندگان توان فنی و مالی لازم واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده به محل سازمان به آدرس ذیل و یا سایت سازمان به آدرس http://frs.mimt.gov.ir "قسمت ...
   آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان زنجان
   سازمان برگزار کننده : سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان
   مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ مهلت ارسال پیشنهاد : ---
   جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان استان به آدرس http://znj.mimt.gov.ir مراجعه نمایید.
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

   کلیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی، کسب اطلاعات تکمیلی و دریافت اسناد فراخوان به نشانی زیر مراجعه کنند.

   سازمان برگزار کننده: صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

   جهت کسب اطلاعات بیشتر به پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نمایید. khs.mimt.gov.ir

   سازمان برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان
   سازمان برگزار کننده: صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
   سازمان برگزار کننده: صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
   سازمان برگزار کننده: صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی
   سازمان برگزار کننده: استان بوشهر

   آگهی مزایده عمومی معادن استان بوشهر دومرحله ای سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان بوشهر قصد دارد بهره برداری ازمعادن وتکمیل عملیات اکتشافی محدوده های ذیل را بارعایت قوانین ومقررات وآئین نامه ودستورالعملهای مربوطه ، ازطریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده ازتاریخ 01/07/93 درساعت اداری به نشانی بوشهر- سه راه بازرگانی – ساختمان شماره1سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان بوشهر(بخش امورمعادن ) مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را پس از بازدید از محدوده های مورد نظر جهت شرکت در مزایده باتوجه به شرایط مندرج ذیل حداکثرتاپایان وقت اداری روز چهارشنبه 30/07/93 در یک پاکت لاک ومهر شده حاوی سه پاکت به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.لازم به ذکراست به پیشنهاداتی که ناقص ،ناخوانا ،مشروط ،بدون سپرده ویااینکه بعداز مهلت مقرر به دبیرخانه تحویل گردد ترتیب اثرداده نخواهدشد .ازپیشنهادات رسیده ابتداپاکت "الف "راس ساعت 10 صبح روزشنبه03/08/93 درجلسه کمیسیون مزایده کنترل خواهد شد .درصورت تایید تضمین های ارائه شده پاکت "ب" به کمیته ارزیابی صلاحیت های مالی وفنی ارجاع می گرددومتعاقب اعلام نظر کمیته مذکور وتعیین تاریخ، پاکات پیشنهاد قیمت"ج" توسط اعضای کمیسیون مفتوح وبرندگان مزایده تعیین خواهند شد ضمناً سازمان طبق قوانین جاری مزایده در رد یاقبول هریک یاتمامی پیشنهادات مختارخواهد بود. طریقه تنظیم اسناد مزایده توسط پیشنهاددهندگان: (پاکت الف) محتوی سپرده ، یاضمانتنامه شرکت درمزایده(تضمین شرکت درمزایده) (پاکت ب) اسناد احراز صلاحیت فنی ومالی (پاکت ج)قیمت پیشنهادی مزایده شرایط وتذکرات : شرکت کنندگان درمزایده می بایست آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی وقانون معادن وآئین نامه اجرائی آن ونیز قانون منع مداخله کارمندان درمعاملات دولتی رامدنظر قرارداده ورعایت نمایند. افراد حقیقی برای محدوده های اکتشافی فقط می توانند یک درخواست ارائه نمایند. افراد حقیقی که دارای پروانه اکتشاف هستند حق ارائه تقاضا جهت محدوده های اکتشافی را ندارند. مبلغ سپرده می بایست به حساب سیبا 2175311055009 نزد بانک ملی بنام حساب تمرکز سپرده سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر واریزگردد ودرپاکت (الف)ارائه نمایند وجه نقد ویاچکهای تضمینی ویامسافرتی بعنوان سپرده قابل قبول نیست. هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده یابرندگان مزایده می باشد. حضور پیشنهاد دهندگان ویانماینده آنان درجلسه مزایده با ارائه معرفی نامه معتبر بلامانع است. تذکر: پیشنهاددهندگان یانمایندگان آنان حق اظهارنظر را نداشته وچنانچه موردی دراین خصوص مشاهده شود متخلف ازجلسه کمیسیون اخراج وپاکت نامبرده بدون بازگشایی بنابه اختیارات دستگاه عودت داده می شود. اخذموافقت ازادارات وارگانهای ذیربط درزمینه اکتشاف وبهره برداری معادن ونیز پیگیری وپرداخت هزینه های کارشناس رسمی دادگستری (مرتبط با برآورد هزینه های ازقبل انجام شده درمحدوده های اکتشافی ومعادن ) بعهده متقاضی است وپس از انجام موارد ذکرشده اجازه فعالیت داده خواهدشد. متقاضیان حقیقی یاحقوقی می بایست حداقل شرایط توان مالی رادارا بوده وتعیین صلاحیت مذکور باتوجه به فرمهای تکمیلی وبررسی مدارک ومستندات ارائه شده به تشخیص کمیته فنی سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان می باشد وپس از تشخیص کمیته مذکور نسبت به بازنمودن پاکت شماره ج پیشنهاددهندگان موردتائید کمیته درمرحله دوم اقدام خواهدگردید. اشخاص حقوقی شرکت درمزایده میبایستی قبل از شرکت درمزایده نسبت به اخذ گواهی تایید صلاحیت فنی ومالی از طریق نظام مهندسی معدن محل ثبت شرکت ویا استان های مجاور اقدام نمایندوصرفا گواهی مربوط را درپاکت(ب)قراردهند.(نیازی به اسناد ومدارک صلاحیت فنی ومالی نمی باشد) اشخاص حقیقی متقاضی شرکت درمزایده ملزم به ارائه تصویر برابر اصل کارت ملی ،کلیه صفحات شناسنامه واشخاص حقوقی متقاضی شرکت درمزایده ملزم به ارائه تصویربرابر اصل اساسنامه شرکت ،آخرین اگهی تغییرات شرکت وکارت ملی اعضای هیات مدیره می باشند. حروف گذاری پاکتها ودرج نام متقاضی ویامحدوده اکتشافی یاگواهی کشف مربوط روی پاکتها الزامیست. سه پاکت فوق الذکر بایددریک پاکت بزرگ لاک ومهر شده بادرج نام متقاضی ومعدن یامحدوده موردنظر تحویل گردد. کلیه تصاویر مدارک و اسناد ارسالی باید برابر اصل گردد. درصورتیکه حداقل یک شرکت کننده درمزایده وجود داشته باشد پاکت ها باز می گردد. درمورد پروانه های اکتشاف ،مسئولیت وجود ماده معدنی واطلاع از کیفیت وکمیت ماده معدنی به عهده شخض متقاضی می باشد درمورد گواهینامه های کشف ومعادن فاقد بهره بردار متقاضی می بایستی با اطلاع کامل از جزئیات اقدام به شرکت درمزایده نماید.

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 235,349,626
تعداد بازدید امروز : 37,459
تعداد بازدید دیروز : 37,953
تعداد بازدید هفته : 145,593
تعداد بازدید این ماه : 545,429
آخرین به روزرسانی : 1399/04/17 21:03

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.