• سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  •  
  • فهرست اخبار
   تجارت سالانه ایران و ترکیه تا 5 میلیارد دلار فزونی می گیرد

   تجارت سالانه ایران و ترکیه تا 5 میلیارد دلار فزونی می گیرد

   <div align=center><br>
   <table style="width: 90%; border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" border=0><br>
   <tbody><br>
   <tr style="height: 9.75pt"><br>
   <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 100%; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; height: 9.75pt; background-color: transparent" width="100%"><br>
   <p class=msonormal dir=rtl style="margin: 1.5pt 6pt; line-height: 150%"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if linedrawn pixellinewidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelwidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelheight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelwidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelheight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1026 style="margin-top: 0px; z-index: 1; left: 0px; margin-left: 35pt; width: 75pt; position: absolute; height: 182.25pt; text-align: left; mso-wrap-distance-left: 3pt; mso-wrap-distance-top: 3pt; mso-wrap-distance-right: 3pt; mso-wrap-distance-bottom: 3pt; mso-position-horizontal: right; mso-position-vertical-relative: line" alt="" o:allowoverlap="f" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="13-2_13_378" src="file:///d:/docume~1/intran~1/locals~1/temp/msoclip1/01/clip_image001.jpg"></v:imagedata><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" /><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape></td></tr></tbody></table></div><br>
   <div align=center><br>
   <table style="width: 90%; border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellspacing=0 cellpadding=0 width="90%" border=0><br>
   <tbody><br>
   <tr style="height: 9.75pt"><br>
   <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 100%; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; height: 9.75pt; background-color: transparent" width="100%"><br>
   <p class=msonormal dir=rtl style="margin: 1.5pt 6pt; line-height: 150%"><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if linedrawn pixellinewidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelwidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelheight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelwidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelheight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_s1026 style="margin-top: 0px; z-index: 1; left: 0px; margin-left: 35pt; width: 75pt; position: absolute; height: 182.25pt; text-align: left; mso-wrap-distance-left: 3pt; mso-wrap-distance-top: 3pt; mso-wrap-distance-right: 3pt; mso-wrap-distance-bottom: 3pt; mso-position-horizontal: right; mso-position-vertical-relative: line" alt="" o:allowoverlap="f" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="13-2_13_378" src="file:///d:/docume~1/intran~1/locals~1/temp/msoclip1/01/clip_image001.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape><span lang=fa style="font-size: 8pt; font-family: tahoma">گروه‌ اقتصادی‌: دومین‌ نشست‌ توسعه‌ همکاریهای‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ ایران‌ و ترکیه‌ عصر «پنجشنبه‌» پایان‌ یافت‌ و اجلاس‌ اختتامیه‌ بازرگانان‌ ایرانی‌ و ترک‌، به‌ رایزنی‌های‌ تازه‌ جهت‌ قراردادهای‌ تجاری‌ انجامید.کورشاد توزمن‌، وزیر مشاور اقتصادی‌ و تجارت‌ ترکیه‌ و سیدعلینقی‌ سیدخاموشی‌، رییس‌ اتاق‌ بازرگانی‌ ایران‌ به‌ عنوان‌ دو هماهنگ‌ کننده‌ قوی‌، به‌ انعقاد قراردادهای‌ بازرگانی‌ تجار دو کشـور دوست‌ و همسایه‌ نظارت‌ داشتند. یکی‌ از صنعتگران‌ ترکیه‌ به‌ «اعتمـاد» گفـت‌: وجـود ارتباط‌های‌ اقتصادی‌ و تجاری‌ استوار بین‌ تهران‌ و آنکارا، افزایش‌ سطح‌ تجارت‌ سالانه‌ دو کشور تا 5 میلیارد دلار را در سالیان‌ آتی‌ به‌ نتیجه‌ می‌رساند. ایران‌ مرکز و مهد مواد اولیه‌ مورد نیاز کشور ترکیه‌ به‌ شمار می‌آید.فراز اینگیچی‌، از سفر به‌ تهران‌ بسیار خوشحال‌ و شادمان‌ بود و افـزود: ایـران‌ یـک‌ کشـور رویایی‌ ثروتمند است‌ و ترکیه‌ باید از قابلیت‌های‌ تجاری‌ همسایه‌ مسلمان‌ خود به‌ نحو احـسـن‌ بهـره‌بـرداری‌ کند.کیت‌ چن‌ ناریگلن‌، یکی‌ از اعضای‌ 140 نفری‌ هیات‌ صنعتی‌ و بازرگانی‌ ترکیه‌ نیز به‌ «اعتماد» گفت‌: اتاق‌ ایران‌ در تعرفه‌ قـابلیت‌های‌ صنعتی‌ و تجاری‌ کشور مـستعد و مملو از منابع‌ غنی‌، ایران‌ نقش‌ بایسته‌یی‌ را انجام‌ داده‌ است‌. شگف<br>تی‌ آن‌ که‌ تجار و صنعتگران‌ ترکیه‌ این‌ همه‌ مزیت‌ و قابلیت‌ بازرگانی‌ را در همسایگی‌ و کنار خود موجود دارند که‌ تاکنون‌ از آن‌ بی‌خبر بودند.این‌ صنعتگر کشور ترکیه‌ افزود: موقعیت‌ استراتژیک‌ و مثال‌ زدنی‌ ایران‌ و ترکیه‌ به‌ عنوان‌ دو کشوری‌ که‌ حلقه‌های‌ اتصال‌ دو قاره‌ اروپا و آسیا را شکل‌ می‌دهد، در نوع‌ خود منحصر به‌ فرد است‌. وجود جاده‌ ابریشم‌ در بستر سرزمین‌های‌ ترکیه‌ و ایران‌ نشان‌ از آن‌ دارد که‌ در طول‌ تاریخ‌، بازرگانان‌ دو کشور دوست‌ و مسلمان‌ روابطی‌ تنگاتنگ‌ با یکدیگر داشته‌اند.گفتنی‌ است‌ که‌ «کورشاد توزمن‌» در دومین‌ نشست‌ توسعه‌ همکاری‌ تجاری‌ و اقتصادی‌ از افزایش‌ هشت‌ درصدی‌ حجم‌ تجارت‌ فی‌مابین‌ دو کشور ایران‌ و ترکیه‌ خبر داد و هدف‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ را در میان‌ مدت‌ صعود این‌ رقم‌ تا 30 درصد عنوان‌ کرد.وزیر مشاور اقتصادی‌ و تجارت‌ ترکیه‌ با بیان‌ مطالب‌ بالا گفت‌: باید از لحاظ‌ تجارت‌ و بازرگانی‌ به‌ سبب‌ قرار گرفتن‌ هر دو کشور در مسیر جاده‌ ابریشم‌ و مزیتهای‌ نسبی‌ موجود برای‌ دسترسی‌ به‌ بازارهای‌ بین‌المللی‌ به‌ مطلوبترین‌ وضع‌ در بین‌ کشورهای‌ همجوار دست‌ یابیم‌.کورشاد توزمن‌ اظهار داشت‌: گسترش‌ روابط‌ همه‌جانبه‌ دو کشور موجب‌ افزایش‌ رفاه‌ کشورهای‌ همسایه‌ نیز می‌شود. استراتژی‌ اقتصادی‌ بازرگانی‌ ترکیه‌ در افزایش‌ حجم‌ مبادلات‌ کالاها و خدمات‌ به‌ ایران‌ بسیار مفید بوده‌ است‌ به‌ نحوی‌ که‌ حجم‌ تجارت‌ سه‌ درصدی‌ در سالهای‌ گذشته‌ بتدریج‌ تا 11 درصد در سال‌ جاری‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ و درصدد ایجاد رشد 30 درصدی‌ تجاری‌ در یک‌ برنامه‌ میان‌ مدت‌ هستیم‌.</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr style="font-size: 8pt; font-family: tahoma"><span dir=ltr></span></span></td></tr></tbody></table></div>

   لزوم سرمایه گذاری بر روی اینترنت یکک حقیقت انکار ناپذیر است

   لزوم سرمایه گذاری بر روی اینترنت یکک حقیقت انکار ناپذیر است

   <span lang=fa dir=rtl style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa"><strong>با توجه به توسعه روزافزون اینترنت در کشورمان و هم چنین توجه موقعیت کنونی ایران در بازار جهانی اینترنت، نیاز به یک سرمایه گذاری وسیع در امر تجارت الکترونیک احساس می شود.<br>علیرضا کاشیان یک کارشناس رایانه در گفت وگو با خبرنگار سرویس خبرگزاری کار ایران ، ایلنا با بیان مطلب فوق افزود: تعداد سیاست های اینترنتی به طور سرسام آوری در حال افزایش است و در نتیجه هر روز شاهد رقابت فشرده ترین سایت ها در جذب افراد هستیم دراین میان کسانی برنده اند که با استفاده از روشهای مختلفی از قبیل تبلیغات ، ایجاد امنیت اطلاعاتی بالا، سرعت بالا در ارایه سرویس، ساده بودن روش استفاده از سرویس های ارایه شده و همچنین ایجاد جذابیت های بصری به جذب افراد بیشتری بپردازند.<br>وی گفت: دنیای امروز در حال پیشروی به سمتی است که کم کم شاهد انجام کارهای روزانه از طریق اینترنت خواهیم بود.<br>وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خوب جلب کرده است مبحث تجارت الکترونیک یا می باشد با اینکه در سالهای اخیر سرمایه گذاریهای کلانی در این زمینه انجام شده است باز هم تعدادی از مردم مایلند که خریدهای خود را مستقیما و بدون استفاده از اینترنت انجام دهند.<br>وی افزود: متاسفانه در کشور ما هنوز به این موضوع که گرافیک ها وانیمیشن های جذاب، تا چه حد در تشویق افراد به وارد کردن اینترنت در عرصه زندگی روزمره شان موثر است توجهی نشده است.<br>وی گفت: شاید عده ای فکر کنند که چه لزومی دارد کشور ما که هنوز در مراحل اولیه ورود به دنیایی اینترنت است وارد عرصهای شود که کشورهای دیگر هنوز راه آن را به طور کامل نپیموده اند.<br>وی افزود: باید توجه داشت که سرمایه گذاری مالی و زمانی بر روی زمینه ای که همه منتقدان معقتدند در آینده اینترنت حرف اول را خواهد زد و مطمئنا باعث پویایی اقتصاد آینده کشور خواهد شد که خوشبختانه کشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجه وظیفه ارگانهای دولتی و غیر دولتی وارد کردن این <br>تکنولوژی به کشور و تشکیل دادن گروههای کاری ، برای کار سازمان یافته بر روی این تکنولوژی جدید است.</strong><br style="mso-special-character: line-break"><br style="mso-special-character: line-break"></span>

   ایران ، سالانه به ?? هزار دستگاه ترا?تور نیاز دارد

   ایران ، سالانه به ?? هزار دستگاه ترا?تور نیاز دارد

   <span lang=fa dir=rtl style="font-size: 9pt; font-family: tahoma; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa">رییس مر?ز توسعه م?انیزاسیون وزارت جهاد ?شاورزى گفت : بخش ?شاورزى</span><span dir=ltr></span><span style="font-size: 9pt; font-family: tahoma; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa"><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>ایران</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>سالانه به تولید و واردات ?? هزار دستگاه ترا?تور نیاز دارد</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>. <br>"<span lang=fa dir=rtl>مصطفی صباغ تر?ان</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> " <span lang=fa dir=rtl>روز شنبه در گفت و گو با "ایرنا" افزود : این در</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>شرایطی است ?ه در سال زراعی</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>گذشته فقط?? هزار دستگاه ، تامین و در اختیار</span></span><span dir=ltr></span><br><span dir=rtl></span><span lang=fa dir=rtl><span dir=rtl></span>?شاورزان قرار گرفت</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> . <br><span lang=fa dir=rtl>به گفته</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>وى ، در سال زراعی جارى نیز توزیع ?? هزار دستگاه ترا?تور در</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>بین ?شاورزان پیش</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>بینی شده است ?ه ?? هزار دستگاه آن را شر?ت ترا?تورسازى</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>تبریز تولید خواهد ?رد</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>. <br><span lang=fa dir=rtl>تر?ان ، از افزایش حضور بخش خصوصی در تولید ماشین آلات ?شاورزى خبر داد</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>و</span></span><span dir=ltr></span><br><span lang=fa dir=rtl>گفت : با ?اهش واردات ترا?تور از هزار و??? دستگاه به ??? دستگاه در سال</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>زراعی ?? ???? ، بخش خصوصی نقش بیشترى در تولید ترا?تور ایفا خواهد ?رد</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>.<br><span lang=fa dir=rtl>وى</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl></span><span dir=rtl><span dir=rtl></span>، از ترا?تورهاى سنگین با قدرت ??? اسب بخار به عنوان نیاز وارداتی</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>بخش ?شاورزى</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>در زمینه ماشین آلات یاد ?رد و افزود : ایران فاقد توان تولید</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>ترا?تورهاى بیش</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>از??? قوه اسب بخار است</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> . <br><span lang=fa dir=rtl>تر?ان یادآور شد : شر?ت ترا?تورسازى تبریز هم ا?نون</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>در حال برنامه ریزى</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>براى ساخت ترا?تورهاى سنگین با قدرت ??? اسب بخار است</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> . </span>

   امید فراوانی به برنده شدن پیمانکاران داخلی درمناقصه میدان نفتی آزادگان دارم

   امید فراوانی به برنده شدن پیمانکاران داخلی درمناقصه میدان نفتی آزادگان دارم

   <p class=msonormal dir=rtl style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir=ltr style="font-family: nazanin; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-bidi-font-family: 'times new roman'"><font size=3>&nbsp; <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></font></span><span dir=rtl></span><span lang=fa dir=rtl style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa"><br><br><b>تهران- خبرگزاری کار ایران<br></b></span><b><span lang=fa dir=rtl style="font-size: 12pt; color: blue; font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa">امید فراوانی به برنده شدن پیمانکاران داخلی در مناقصه میدان نفتی آزادگان به صورت جوینت های ایرانی و خارجی با رهبری شرکتهای داخلی داریم و درصد موفقیت آنها را دراین مناقصه بالا می دانم.</span><span lang=fa dir=rtl style="font-size: 12pt; color: red; font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa"> </span><span lang=fa dir=rtl style="font-size: 12pt; color: blue; font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa"><br></span><span lang=fa dir=rtl style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa">عبدالحسین مهنما , معاون گسترش و نوسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران, درگفت و گو با خبرنگار ایلنا , گفت: سابقه وزارت نفت نشان می دهد , که به حضور پیمانکاران داخلی درقراردادهای بزرگ نفتی اعتقاد فراوانی دارد.<br>وی, با بیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی برای شرکت در مناقصه نفتی آزادگان اعلام آمادگی کرده است , افزود: انتخاب پیمانکاران داخلی در این مناقصه احتیاج به یک تصمیم گیری شجاعانه از سوی مدیران وزارت نفت دارد , که می تواند یک تجربه موفقیت آمیز برای هر دو طرف باشد.<br>معاون گسترش و نوسازی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران , تصریح کرد: از آنجا که این پروژه یک پروژه ملی بوده و از طرف پیمانکاران خارجی معطل نگه داشته شده , ما نیز فکر کردیم نیروهای داخلی می توانند در این پروژه فعال بوده و سربلند بیرون بیایند.<br>این درحالی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرده بود , که هیچ شرکت داخلی درخواستی برای حضور در مناقصه میدان نفتی آزادگان به این شرکت ارائه نکرده است.<br>مهنما با تاکید بر اعلام آمادگی این شرکت برای حضور درمناقصه میدان نفتی آزادگان تصریح کرد: پیمانکار داخلی می تواند با کمک امکانات داخلی و جوینت های خارجی این پروژه را با موفقیت انجام دهد.<br>وی , در رابطه با تامین مالی پروژه دشت آزادگان در صورت برنده شدن در مناقصه , گفت: قراردادی که شرکت ملی نفت با پیمانکار داخلی منعقد می کند , خود یک دارایی برای ودیعه گذاردن در سیستم بانکی خارجی محسوب می شود , همچنین یک جوینت خارجی نیز می تواند بخشی از منابع مالی را تامین نماید.<br>معاون گسترش و نوسازی سازمان گسترش و نوسازی , در پاسخ به این سئوال که احتمال واگذاری مناقصه این میدان به شرکتهای خارجی بیش از شرکتهای داخلی است , خاطرنشان کرد: مدیران وزارت نفت به اندازه کافی باهوش و ذکاوت هستند , که همه تخم مرغ ها را در سبد پیمانکاران خارجی قرار ندهند.<br>وی ادامه داد: در خصوص توانایی شرکتهای داخلی برای حضور در این مناقصه هیچ ادعایی نمی توانم , داشته باشم مگر تجربه نیروگاه مسجد سلیمان که کشور دو سال منتظر ژاپنی ها ماند و بعد از گذشت دو سال این نیروگاه به شرکتهای داخلی واگذار شد.<br>مهنما افزود: در حال حاضر برق نیروگاه مسجد سلیمان در شبکه قرار دارد و قیمت آن نیز تقریبا یک سوم قرار داد با ژاپنی ها تمام شد, به همین جهت فکر می کنم واگذاری توسعه دشت آزادگان به شرکت های داخلی نیز کاملا امکانپذیر است.<br>گفتنی است , با وجود اعلام آمادگی سازمان گسترش و نوسازی برای شرکت در مناقصه میدان نفتی آزادگان , مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: هنوز هیچ مدرکی از سوی شرکتهای داخلی به آنها ارائه نشده و از طرفی پیمانکاران داخلی نیز تاکنون نتوانسته اند در پروژه های بزرگ بدون حمایت شرکت ملی نفت فعالیت نماید.<br>بنابراین بنظر می رسد, برنده مناقصه میدان نفتی آزادگان نیز که به احتمال فراوان تا پایان سال جاری مشخص می شود, یک شرکت خارجی خواهد بود.<br style="mso-special-character: line-break"><br style="mso-special-character: line-break"></span></b>

   صادرات غیرنفتی درنیمه نخست امسال به 8.2 میلیارد دلار رسید

   صادرات غیرنفتی درنیمه نخست امسال به 8.2 میلیارد دلار رسید

   در نیمه اول امسال صادرات غیرنفتی با احتساب صادرات بازارچه ای و چمدانی به رقم 2 میلیارد و 817 میلیون و 700 هزار دلار رسید , که این میزان در مقایسه با سال قبل 1/23 درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش ایلنا, در این مدت میزان تجارت چمدانی 1/24 میلیون دلار و صادرات بازارچه ای 8/286 میلیون دلار بوده است.این گزارش حاکیست , در6 ماهه امسال میزان وزنی صادرات غیرنفتی 7 میلیون و 74 هزار و 100 تن بوده , که این میزان در مقایسه با سال قبل 4/4 درصد افزایش داشته است.همچنین, در نیمه اول امسال 55 درصد از کل ارزش صادرات غیر نفتی به ده قلم عمده کالاهای صادراتی اختصاص داشت.به گزارش روابط عمومی گمرک ایران, پسته و مغز پسته با 2/272 میلیون دلار ، فرش دستباف 3/234 میلیون دلار، گازها 7/209 میلیون دلار، سایر کالاهای صنعتی4/172 میلیون دلار، آهن آلات و فولاد 9/119 میلیون دلار، سایر محصولات پتروشیمی 5/107 میلیون دلار، آلومینیوم ساخته شده 9/95 میلیون دلار ، البسه 9/67 میلیون دلار، نفتای سبک 6/48 میلیون دلار و سایر محصولات شیمیایی 5/45 میلیون دلار ده قلم عمده کالاهای صادراتی بوده اند.همچنین, در این مدت 16 میلیون و 485 هزار و 900 تن کالا به ارزش 13 میلیارد و 67 میلیون دلار به کشور وارد شده است , که این میزان کالاهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزن 6/42 درصد و از لحاظ ارزش 8/23 درصد افزایش نشان می دهد.بر اساس این گزارش , ده قلم عمده کالاهای وارداتی شامل سایر لوازم و ماشین آلات صنعتی مکانیکی با 2 میلیارد و 341 میلیون و 500 هزار دلار ، آهن آلات یک میلیارد و 259 میلیون و 400 هزار دلار ، لوازم صنعتی برقی 8/965 میلیون دلار ، مواد شیمیایی 5/454 میلیون دلار , مواد اولیه پلاستیک 5/415 میلیون دلار، ماشین آلات راه سازی , جرثقیل و ماشین آلات کشاورزی 2/386 میلیون دلار، روغن خوراکی 5/320 میلیون دلار، ذرت 4/276 میلیون دلار ، محصولات دارویی 229 میلیون دلار و ماشین آلات صنعت نساجی چرم 9/222 میلیون دلار بوده است.

   عملکرد برخی از نهادهای دولتی , واحدهای تولیدی را درآستانه تعطیلی قرارداده است

   عملکرد برخی از نهادهای دولتی , واحدهای تولیدی را درآستانه تعطیلی قرارداده است

   در شرایطی که دولت حمایت از تولیدات داخلی را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است , عملکرد برخی سازمان ها و دستگاه های دولتی , واحدهای تولیدی را در آستانه رکود کامل و تعطیلی قرار داده است.مهندس کیهانی, مدیرعامل شرکت ایران فریمکو تولیدکننده بتن آماده در شهرستان هشتگرد, درگفت و گو باخبرنگار ایلنا , تصریح کرد: ایران فریمکو به دلیل سیاست های کارخانه های سیمان و به خصوص سیمان آبیک اکنون با 20 درصد ظرفیت واقعی مشغول به تولید است و چنانچه وضع به همین منوال پیش رود تعطیلی این واحد دور از ذهن نخواهد بود , همچنان که شهریورماه جاری به خاطر همین مشکل این شرکت در تعطیلی بسر برد.وی , ظرفیت تولید این شرکت را سالانه 119 هزار و 622 تن اعلام کرد و گفت: از مجموع 7 کارگاه مستقر در این کارخانه تنها کارگاه تولید بتن آماده شرکت فعال است و چنانچه با ظرفیت کامل کار کنیم , می توانیم زمینه اشتغال 200 نفر دیگر را فراهم کنیم.مهندس کیهانی , با اشاره به نحوه توزیع سیمان کارخانه ها گفت: در قالب طرح جامع سیمان 60 درصد سیمان تولیدی واحدهای تولیدکننده سیمان به عنوان سهیمه مردمی ، 25 درصد متعلق به طرحهای عمرانی و ملی و 15 درصد نیز در اختیار کارخانه هایی نظیر ایران فریمکو قرار می گیرد.به گفته مدیر عامل شرکت ایران فریمکو , با توجه به فعالیت 40 کارگاه تولید بتن آماده این میزان سهمیه تخصیصی به هیچ عنوان کافی نیست و شرکتی مثل ایران فریمکو یا باید با ظرفیت بسیار پایین کار کند و یا باید از تولید را متوقف نماید و میلیاردها ریال سرمایه بلاتکلیف بماند و دهها کارگر شاغل بیکار شوند.وی , افزایش میزان سهمیه سیمان کارگاههای تولید بتن آماده تا 30 درصد از کل تولیدات کارخانه های سیمان را برای فعالیت کامل واحدهای ضروری دانست و با هشدار نسبت به وجود مافیای سیمان تصریح کرد: اختصاص 60 درصد سهمیه سیمان تولید شده در کارخانه ها به عنوان سهمیه مردمی موجب گسترش فرهنگ دلالی و سوداگری در این صنعت می شود.وی افزود: در حالیکه بهترین نوع بتن در کارگاه ها تولید می شود , سیمان به دلایل متعددی در اختیار کارگاه های دارای مجوز قرار نمی گیرد , یا با تاخیر توزیع می شود . درحالی که این محصول صنعتی به وفور توسط دلالان و سودجویان در احداث ساختمان ها بکار گرفته می شود , که به اعتقاد کارشناسان 80 درصد بناهایی که سیمان به صورت دستی در سازه ها بکار می رود , فاقد استاندارد است و احتمال هر خطری وجود دارد.عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن خاطرنشان ساخت: 10 تا 40 درصد سیمان تخصیصی به مردم ، در بازار آزاد در اختیار دلالان قرار می گیرد و این افراد با توسل به ترفندهای متعدد به دلخواه خود قیمت ها را تنظیم و درآمدهای سرشاری نصیب خود می کنند.وی گفت: با استاندارد اجباری تولید بتن آماده , ضمن آنکه دست دلالان از بازار این محصول قطع می شود , کیفیت کالای تولید شده افزایش یافته و میزان استحکام بناهای احداثی تا حد زیادی بالا می رود.مدیرعامل تنها تولیدکننده جدول ماشینی درکشور, ضرر و زیان ناشی از بکارگیری جداول دستی را براساس گزارش شهرداری سالانه 8600 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در استانی نظیر تهران یک هزار پیمانکار با اخذ مجوز از شهرداری اقدام به ساخت جدول دستی می کنند و تنها چیزی که برای این افراد مهم نیست , رعایت استاندارد و کیفیت محصول است. وی , در پایان خواستار توزیع صحیح سیمان کارخانه ها و کنترل دستگاههای ذیصلاح بر نحوه توزیع این محصول به منظور قطع دست واسطه ها شد و گفت: در شرایطی که کارخانه های سیمان سهمیه مهرماه برخی افراد و کارگاهها را شهریور تحویل داده اند , ایران فریمکو علیرغم مجاورت با سیمان آبیک هنوز سهمیه خود را دریافت نکرده و مسوولان کارخانه به ما وعده آبان ماه را داده اند.مهندس اعرابی , مدیرکنترل کیفیت مرکز تحقیقات ایران فریمکو نیز در این خصوص گفت: سیمان برای تبدیل شدن به بتن و سایر محصولات بتنی نیاز به دانش علمی , ماشین آلات شن ریزی و نیروی انسانی متخصص , آزمایشگاه کنترل کیفی و کارگاههای مجهز دارد . بنابراین باید سیمان در اختیار کسانی قرار گیرد , که همه این شرایط را دارند.وی افزود : اعطای سهمیه سیمان به واحدهای غیرمجاز که پروانه فعالیت و صلاحیت تولید محصولات بتنی را ندارند , تاراج سرمایه ها ی ملی است.همچنین, مهندس خطیبی , مدیر مرکز تحقیقات ایران فریمکو نیز گفت: به دلیل استفاده غیرعلمی از سیمان در تولید بتن و فرآورده های بتنی هر سال تولید 5 کارخانه سیمان را به دور می ریزیم.پایان پیام

   ?ابل فیبر نورى ایران - ?ویت راه اندازى می شود

   ?ابل فیبر نورى ایران - ?ویت راه اندازى می شود

   <span lang=fa dir=rtl style="font-size: 9pt; font-family: tahoma; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa">وزیر</span><span dir=ltr></span><span lang=fa style="font-size: 9pt; font-family: tahoma; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa"><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>ارتباطات ?ویت روز شنبه اعلام ?رد : ?ابل فیبر نورى ?ه از طریق</span></span><span dir=ltr></span><span style="font-size: 9pt; font-family: tahoma; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa"><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>دریا ?ویت را به</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>ایران وصل می ?ند، از فروردین ماه ???? راه اندازى خواهد</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>شد</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>. <br><span lang=fa dir=rtl>شیخ "احمد</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>العبدالله " در گفت و گو با ایرنا افزود : عملیات اجرایی این</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span dir=rtl></span><span lang=fa dir=rtl><span dir=rtl></span>?ابل با هم?ارى دو</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl></span><span dir=rtl><span dir=rtl></span>?شور مراحل پایانی را طی می ?ند</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>. <br><span lang=fa dir=rtl>وى تصریح ?رد : با اجراى این طرح ، سامانه</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>مخابراتی ?ویت در ارتباط با</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>ایران و دیگر ?شورهاى جهان از سرعت بیشترى برخوردار</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>خواهد شد</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>. <br><span lang=fa dir=rtl>این مقام ?ویتی راه اندازى ?ابل نورى از طریق مخابرات ایران را جهشی</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>مهم در برقرارى ارتباطات پیشرفته ?ویت با ?شورهاى جهان دانست و خاطرنشان</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span dir=rtl></span><span lang=fa dir=rtl><span dir=rtl></span>?رد : با راه اندازى این ?ابل، وزارت ارتباطات ?ویت قادر است به آسانی</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>مسیر</span></span><span dir=ltr></span><br><span lang=fa dir=rtl>ارتباط مخابراتی خود را با دیگر ?شورها انتخاب ?ند</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>. <br><span lang=fa dir=rtl>العبدالله گفت : در</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>صورت قطع ارتباط و یا بروز هرگونه اش?ال فنی در</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>سایر مسیرهاى مخابراتی ?ویت با</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>جهان ، این ?ابل جایگزین مناسبی براى مردم</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>این ?شور خواهد بود</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>. <br><span lang=fa dir=rtl>وى افزود</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> : <span dir=rtl></span><span lang=fa dir=rtl><span dir=rtl></span>?ویت درصدد احداث دو ?ابل زمینی مشابه این ?ابل با ?شورهاى</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>عربستان و عراق است</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> . <br><span lang=fa dir=rtl>وزیر ارتباطات ?ویت براى امضاى توافقنامه برقرارى ارتباط مخابراتی</span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>میان</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>ایران و ?ویت بوسیله ?ابل فیبرنورى تیرماه گذشته از تهران دیدن ?رد</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>.<br><span lang=fa dir=rtl>این ?ابل ?ه</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>به طول??? ?یلومتر زیر دریا نصب می شود،?? میلیون و???</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span> <br><span lang=fa dir=rtl>هزار دلار هزینه در</span><span dir=ltr></span><span lang=fa><span dir=ltr></span> <span dir=rtl>بردارد</span></span><span dir=ltr></span><span dir=ltr></span>. <br style="mso-special-character: line-break"><br style="mso-special-character: line-break"></span>

   صنعت کشور از بی ثباتی سیاست ها و برنامه های اجرایی رنج می برد

   صنعت کشور از بی ثباتی سیاست ها و برنامه های اجرایی رنج می برد

   <div align=right><br>
   <table style="width: 98%; border-collapse: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-table-dir: rtl" cellspacing=0 cellpadding=0 width="98%" border=0><br>
   <tbody><br>
   <tr style="height: 156.75pt"><br>
   <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; width: 90%; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; height: 156.75pt; background-color: transparent" width="90%"><br>
   <p class=msonormal dir=rtl style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir=ltr style="font-family: nazanin; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-bidi-font-family: 'times new roman'">&nbsp; <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></span><br>
   <p class=msonormal dir=rtl style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir=rtl></span><span lang=fa style="color: black; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin"><br><br><b><font face="times new roman">تهران- خبرگزاری کار ایران<br></font></b></span><b><span lang=fa style="color: blue; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin"><font face="times new roman">مدیرعامل یک شرکت تولیدی تلویزیون , عدم تدوین برنامه های بلندمدت برای صنعت را یکی از مشکلات فراروی این بخش عنوان کرد.</font></span></b><b><span lang=fa style="color: black; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin"><br><font face="times new roman">مهندس برخوردار, مدیرعامل شرکت سام الکترونیک, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران, ایلنا, تصریح کرد:تمام کشورهایی که امروز بعنوان کشور صنعتی از آنها نام می بریم , این مسیر را طی کرده و به مرحله ثبات در تصمیم گیری و اجرای برنامه رسیده اند.<br>به گفته وی, تا زمانی که ثبات در تصمیم گیری ها و سیاست های مربوط به صنعت حاکم نشود , وضع این است که شاهدیم.<br>وی , به بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: از مجموع تمام ملزومات الحاق به این سازمان تنها نزدیکی تعرفه مواد اولیه با محصولات صنعتی را مطرح کرده اند و گفته می شود که چاره ای جز الحاق به این سازمان نداریم , در حالی که باید گفت : آیا دیگر قوانین جاری ما با این سازمان می خواند , آیا سیستم بانکی نیاز مالی واحدهای تولیدی را تامین می کند , آیا نرخ کارمزدها یکسان است و اینکه در کدام نقطه از دنیا میان تولید کننده و تاجر هیچ تفاوتی گذاشته نمی شود.<br>وی تاکید کرد: با وضعیت فعلی صنعت , اگر به سازمان تجارت جهانی ملحق شویم , یقینا این بخش با ناکامی کامل مواجه خواهد شد.<br>مدیرعامل شرکت سام الکترونیک , اجرای طرح های توسعه , تجهیز واحدهای صنعتی به تکنولوژی روز دنیا , نوسازی ماشین آلات و راه اندازی و تقویت مراکز تحقیق و توسعه برای افزایش کمی و کیفی تولیدات را از جمله اقدامات برای شکوفایی صنعت عنوان کرد و گفت: تحقق این مهم با وجود مدیران آینده نگر و متفکر صورت می گیرد.<br>وی اضافه کرد: از مدیری که دو تا سه سال مدیریت یک واحد را بر عهده دارد , چگونه می توان انتظار داشت که برنامه 10 ساله تدوین و اجرا کند.<br>برخودار , بحث خصوصی سازی در صنعت را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر واحدهای صنعتی به مدیرانی کاردان , متعهد و متخصص در بخش خصوصی واگذار شود , مطمئنا شاهد پیشرفت این بخش و خروج از وضعیت فعلی خواهیم بود و چنانچه صرفا هدف واگذاری کارخانه باشد و مسایل بعدی مدنظر قرار نگیرد , به واقع کارخانه و اموال ملی را به حراج گذاشته ایم.<br>مدیر عامل شرکت سام الکترونیک , درمورد واردات محصولات خارجی هم اعتقاد دارد , که تا رقیب در بازار نباشد شاهد تحرک و پویایی تولیدکنندگان داخلی نخواهیم بود ؛ اما به شرط آنکه شرایط رقابت یکسان باشد و تولید کنندگان با وضع قوانین مناسب از حمایت لازم برخودار شوند , تا در این عرصه از پای در نیایند.<br>وی اظهارداشت: درب ها را به روی کالاهای خارجی باز کرده ایم و صنعتگر و تولیدکننده بی رمق را به حال خود رها کرده ایم و آن موقع می گوییم که رقابت کنید و کیفیت کالا را بالا ببرید , آیا این مفهوم حمایت از تولید ملی است.<br>مدیرعامل شرکت سام الکترونیک تحت لیسانس سامسونگ , میزان تولید تلویزیون در اینچ های مختلف را در این واحد ظرف سال گذشته 350 هزار دستگاه اعلام کرد و با تاکید بر این مطلب که میزان ساخت داخل محصول شرکت بیش از 30 درصد است, اظهار داشت :پیش بینی می شود که میزان تولید سام الکترونیک در سال جاری تا 500 هزار دستگاه افزایش یابد.<br>وی تاکید کرد: کیفیت تلویزیونهای تولیدی این شرکت مطابق با استانداردهای شرکت سامسونگ است و از لحاظ کیفیت هیچ تفاوتی با نوع خارجی ندارد.<br>وی گفت: چنانچه شرایط فراهم باشد و حمایت لازم از کارخانه های داخلی صورت گیرد , تولیدکنندگان تلویزیون توان پاسخگویی به نیاز داخلی را دارند.<br>پایان پیام </font></span></b><span dir=ltr></span><span dir=ltr style="font-family: nazanin; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-bidi-font-family: 'times new roman'"><span dir=ltr></span></span></td><br>
   <td style="border-right: #ece9d8; padding-right: 0cm; border-top: #ece9d8; padding-left: 0cm; padding-bottom: 0cm; border-left: #ece9d8; padding-top: 0cm; border-bottom: #ece9d8; height: 156.75pt; background-color: transparent"><br>
   <p class=msonormal style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; text-align: left"><font face="times new roman">&nbsp;</font></td></tr></tbody></table></div>

   تا پایان آذرماه جاری 8 هزارمیلیارد ریال سهام جدید وارد بورس خواهد شد

   تا پایان آذرماه جاری 8 هزارمیلیارد ریال سهام جدید وارد بورس خواهد شد

   در ماههای آینده سهام دولتی با سود آوری بالا با هدف رونق و کاهش تلاطم بازار وارد بورس می شود. دکتر مهدی کرباسیان, معاون وزیر اقتصادی و دارایی, درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران , ایلنا , با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم در آینده نزدیک سهام را به صورت سبد عرضه کنیم , تا با خروج سهام از حالت تک سهم به رونق بازار و منافع معامله کنندگان جزء کمک کنیم.وی تصریح کرد: افزایش و کاهش قیمت در بورس طبیعی و تفکیک ناپذیر است ؛ اما باید تلاش کنیم تا محیطی توام با آرامش برای خریداران و معامله کنندگان رده پایین فراهم شود.کرباسیان در ادامه گفت: فراهم کردن این زمینه جز با اطلاع رسانی صحیح و نظارت دقیق و شفاف امکان پذیر نیست.معاون وزیر اقتصادی و دارایی , از ورود 800 میلیارد تومان سهام جدید به بورس خبر داد و افزود: این سهام از نظر سود آوری از درجه بالایی برخوردار است وپیش بینی می شود در ماههای آینده این روند چشمگیر تر شود تا به تعادل , رونق و کاهش لطمات بازار بورس کمک کند.

   ورود ماشین آلات مدرن و دست دوم درچارچوب لایحه نوسازی صنایع بلااشکال است

   ورود ماشین آلات مدرن و دست دوم درچارچوب لایحه نوسازی صنایع بلااشکال است

   <b><span lang=fa dir=rtl style="font-size: 12pt; color: blue; font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa">معاون دفتر صنایع ماشین سازی وزارت صنایع و معادن گفت: از نظر این وزارتخانه ورود ماشین آلات مدرن و دست دوم در چارچوب لایحه نوسازی صنایع بلااشکال است و این امر برای صنعت ماشین سازی کشورخطر محسوب نمی شود.<br></span><span lang=fa dir=rtl style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'times new roman'; mso-fareast-font-family: 'times new roman'; mso-ascii-font-family: nazanin; mso-hansi-font-family: nazanin; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: en-us; mso-bidi-language: fa">مهندس صالحی نیا افزود : براساس بررسی های بعمل آمده , به این نتیجه رسیده ایم که نیازهای موجه مصرف کنندگان قطعات در شرکت های تولیدی یا ماشین آلات مورد لزوم آنها را نمی شود , محدود کرد و ما نمی توانیم سرمایه گذار را مجبور کنیم , نیازهای خود را به چند برابر قیمت خریداری کند.<br>مهندس صالحی نیا یادآور شد: براساس موازین موجود , حمایت از تولیدات داخلی در چارچوب نظام تعرفه ای عمل می شود.<br>لازم ذکر است , در سومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 237 شرکت داخلی , یکصد شرکت از ترکیه , 65 شرکت از آلمان , 22 شرکت از اسپانیا, 21 شرکت از ایتالیا , 15شرکت از روسیه , 15 شرکت از چین , 13شرکت از رومانی, 5 شرکت از هندوستان , 3 شرکت از انگلستان , 2 شرکت از چک و 2 شرکت از لهستان و سایر کشورهای از میان 25 کشور با یک شرکت کننده در نمایشگاه حضور دارند.<br>همچنین, سومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران تا پایان روز دوشنبه 14 مهرماه جاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.<br style="mso-special-character: line-break"><br style="mso-special-character: line-break"></span></b>

ستاد خبری مرکز حراست وزارتخانه

88846668

آدرس :

تهران، خیابان کریمخان، خیابان استاد نجات الهی، خیابان سمیه، نبش کوچه پورموسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت

کد پستی :

1599691379

تلفن :

81771-81761

پست الکترونیک :

info@mimt.gov.ir

مجموع بازدیدها : 231,514,169
تعداد بازدید امروز : 38,086
تعداد بازدید دیروز : 42,204
تعداد بازدید هفته : 214,766
تعداد بازدید این ماه : 748,123
آخرین به روزرسانی : 1399/01/13 21:54

کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.